Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu

Autorzy: Artur Paździor
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

Gabriel Maj
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie
Słowa kluczowe: wskaźniki ekonomiczno-finansowe ośrodki odpowiedzialności ocena efektywności zarządzanie szpitalem controlling operacyjny i finansowy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (181-191)
Klasyfikacja JEL: I11 G34 M42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Controlling jest narzędziem zarządzania od wielu lat wykorzystywanym w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność produkcyjną i finansową. Jest również narzędziem użytecznym w zarządzaniu szpitalami. Organizacja szpitali stwarza korzystne warunki do jego praktycznego zastosowania. Dzięki wdrożeniu controllingu można dokonać podziału odpowiedzialności za sytuację finansową szpitali między zarząd i kierowników ośrodków odpowiedzialności (m.in. ordynatorów); sytuacja finansowa jest bowiem w dużej mierze pochodną decyzji podejmowanych przez menedżerów średniego szczebla zarządzania. Celem artykułu jest zaprezentowanie narzędzi controllingowych wykorzystywanych w jednym z lubelskich szpitali. Cel ten zrealizowano bazując na studiach literaturowych oraz analizie funkcjonowania wybranych oddziałów szpitalnych w latach 2012–2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Hass-Symotiuk, M. (red.). (2008). Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
3.Jaworzyńska, M. (2013). Wykorzystanie controllingu w praktyce zakładów opieki zdrowotnej. W: E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4.Komorowski, J. (2002). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
5.Krawczyk-Sołtys, A. (2013). Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia. Opole: Uniwersytet Opolski.
6.Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Sobkowski, M., Opala, T. (2009). Efektywność pracy i jakość opieki medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej. W: M.D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs (red.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer business.
8.Świderska, G.K. (red.). (2010). Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: Difin.
9.Świderska, G.K., Pielaszek, M. (red.). (2015). Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wolters Kluwer business.
10.Zarządzenie MZiOS z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Monitor Polski nr 19, poz. 143.