Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego

Autorzy: Lilla Młodzik
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: organizacja publiczna bezpieczeństwo zaufanie wartość
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (279-288)
Klasyfikacja JEL: H40 Z18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie niemożliwe jest rozumienie organizacji oraz współczesne zarządzanie bez uwzględniania kategorii zaufania. Dotyczy to szczególnie organizacji publicznych. Z jednej strony postulaty podejścia neoweberowskiego, obecnie najszerzej dyskutowanego paradygmatu organizacji publicznych, podkreślające profesjonalizację służb publicznych oraz ochronę idei i etosu zawodowego służby publicznej są ściśle związane z zaufaniem. Z drugiej strony badacze odnotowują drastyczny spadek jego znaczenia w ostatnich latach, także w organizacjach publicznych. W artykule podjęto próbę wskazania rangi zaufania jako naczelnej wartości. Badaniom poddano żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, dla których jest ono fundamentem współpracy, której konieczność wynika z istoty organizacji publicznych. Szczególne znaczenie ma dla respondentów zaufanie w sytuacji zagrożenia życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Barankiewicz, T. (2013). W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej. Lublin: Wyd. KUL.
3.Bibb, S., Kourdi, J. (2004). Trust matters – for organisational and personal success. New York: Palgrave.
4.Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2017). Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/system-bezpieczenstwa-n/obronnosc/5976,Potencjal-obronny. html (6.12.2017).
5.Ciborowski, L. (2010). Wstęp. W: W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo (red.), Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych (s. 5–6). T. 1. Warszawa: Wyd. AON.
6.Czajkowska, M. (2014). Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu. W: Ł. Sułkowski, C. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną (s. 204–232). Warszawa: Difin.
7.Gadomska-Lila, K. (2017). Zaufanie jako podstawa kapitału społecznego. Marketing i Rynek, 4, 75–82.
8.Golka, M. (2013). Socjologia kultury. Warszawa: Scholar.
9.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2007). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
10.Hancewicz, R. (2012). Kierownik w instytucji publicznej. Gliwice: Helion.
11.Herman, A., Oleksyn, T., Stańczyk, I. (red.) (2016). Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań. Warszawa: Difin.
12.Hersey, P., Blanchard, K.H. (1982). Management of organizational, behaviour. New York: Prentice Hall.
13.Kostera, M. (2009). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Kożuch, B. (2011). Nauka o organizacji, Warszawa: CeDeWu.
15.Kożuch, B., Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2013). Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 68.
16.Oleksyn, T. (2016). Natura wartości i katalog wartości w zarządzaniu. W: A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (red.), Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań (s. 222–266). Warszawa: Difin.
17.Sankowska, A. (2011). Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Warszawa: Difin.
18.Schindler, P.L., Thomas, C.C. (1993). The Structure of interpersonal trust in the workplace. Psychological Reports, 10, 563–573.
19.Sikorski, C. (2013). Źródła i formy zachowań organizacyjnych. Obrazki z dzieciństwa. Łódź: Wyd. UŁ.
20.Šmid, W. (2003). Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu.
21.Sułkowski, Ł. (2015). Kultura organizacji publicznej. W: B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego (s. 92–115). Warszawa: Difin.
22.Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
23.Ustawa z 6.06.1997 – Kodeks karny. Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.
24.Żygulski, K. (1975). Wartości i wzory kultury. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.