Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Zmiany sytuacji materialnej i gospodarowanie dochodem w gospodarstwach domowych

Autorzy: Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: konsumpcja dobrobyt gospodarstwa domowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (17-27)
Klasyfikacja JEL: D10 D60 I30 I31 R20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ocena poziomu dobrobytu, realizacja wydatków konsumpcyjnych i ich struktura wykazują znaczne dysproporcje wśród gospodarstw domowych o różnych cechach społecznych, demograficznych czy ekonomicznych. Dysproporcje te znajdują odzwierciedlenie zarówno w porównaniach obiektywnych, jak i subiektywnie postrzeganej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Za cel artykułu przyjęto próbę diagnozy zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych z województwa podkarpackiego. Wyniki badań własnych zrealizowanych w latach 2015/2016 z udziałem 611 respondentów pozwoliły na identyfikację percepcji poziomu dysproporcji społeczno-ekonomicznych występujących wśród konsumentów oraz kierunków zmian w subiektywnych wyznacznikach dobrobytu. Odniesiono się do zmian w wielkościach zakupów różnorodnych grup produktów, poziomu oszczędności i warunków życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cyrek, M. (2013). Sytuacja dochodowa jako determinanta struktury konsumpcji. W: K. Hanusik, A. Dudek (red.), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce. Kierunki rozwoju i przyczyny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
2.Cyrek, P. (2009). Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywczych klientów handlu detalicznego. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 9 (4), 71‒79.
3.Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, 1, 5‒15.
4.Olejniczuk-Merta, A. (2011). Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społeczno-gospodarczy. W: U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska (red.), Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
5.Rivera, M., Knickel, K., de los Rios, I., Ashkenazy, A., Pears, D.Q., Chebach, T., Sumane, S. (2018). Rethinking the connections between agricultural change and rural prosperity: A discussion of insights derived from case studies in seven countries. Journal of Rural Studies, 59, 242‒251. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.07.006.
6.Senda, J. (2000). Trendy zachowań konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych. Handel Wewnętrzny, 2, 16‒25.
7.Świetlik, K. (2015). Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje. Handel Wewnętrzny, 5 (358), 347‒363.
8.Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Współczesne zachowania konsumpcyjne polskiego społeczeństwa. W: K. Hanusik, A. Dudek (red.), Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.