Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi marketingowe z perspektywy ich klientów

Autorzy: Robert Nowacki
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów
Słowa kluczowe: usługi marketingowe usługi reklamowe usługi badawcze satysfakcja klientów biznesowych
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (137-146)
Klasyfikacja JEL: L84 M31 M37 O14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena poziomu współpracy firm świadczących usługi marketingowe z klientami rozpatrywana z perspektywy tych drugich. Zdiagnozowano czynniki wpływające na satysfakcję klientów lub jej brak. Podstawą rozważań są wyniki badań prowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich z menedżerami przedsiębiorstw korzystających z usług marketingowych. Uzyskane wyniki wskazują na wysoki poziom satysfakcji klientów usług marketingowych, co jest uzasadniane najczęściej odpowiednim poziomem cen tych usług, ich wysoką jakością, rzetelnością firm biznesowych oraz wysokimi kompetencjami pracowników. Dotyczy to zarówno usług reklamowych, jak i badawczych. Nie występują przy tym statystycznie istotne różnice pomiędzy oceną satysfakcji a większością cech charakteryzujących badane podmioty. Jedynym wyjątkiem jest lokalizacja przedsiębiorstw, w przypadku której wystąpiła słaba zależność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachnik, K., Nowacki, R., Szopiński, T. (2018). Determinants of assessing the quality of advertising services – The perspective of enterprises active and inactive in advertising. Journal of Business Research, 88 (7), 474‒480.
2.Badania marketingowe (2016). Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii – 2018/19 – edycja XXIII. Warszawa: PTBRiO.
3.Chłodnicki, M. (2004). Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
4.Grönroos, C. (1990). Service management and marketing. managing the moments to truth in service competition. Massachusetts: Lexington Books.
5.Kasper, H., van Helsdingen, P., de Vries, W. (1999). Services marketing management. an international perspective. Chichester: John Wiley & Sons.
6.Kotler, P. (1982). Principles of marketing. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
7.Kuczewska, L., Nowacki, R. (2016). Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
8.Lichniak, I. (red.). (2010). Serwicyzacja polskiej gospodarki. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
9.Mazur, J. (2001), Zarządzanie marketingiem usług. Warszawa: Difin.
10.McDonald, M., Payne, A. (2006). Marketing plans for service business. A complete guide. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
11.Nowacki, R. (2009). Rozwój usług marketingowych w Polsce a ich jakość. Handel Wewnętrzny, 55 (2), 18‒28.
12.Nowacki, R. (2011). Tendencje rozwojowe rynku reklamowego w Polsce. W: R. Nowacki, M. Strużycki (red.), Reklama w procesach konkurencji. Warszawa: Difin.
13.Nowacki, R. (2015). Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów korzystających z nich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 865. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 38, 253‒262.
14.Nowacki, R. (2016). Usługi reklamowe w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw – skala i perspektywy wykorzystania. Handel Wewnętrzny, 62 (4), 175‒191.
15.Nowacki, R. Bachnik, K. (2016). Innovation within knowledge management. Journal of Business Research, 69 (5), 1577‒1581.
16.Pallus, P. (2018). Miliardy złotych na reklamę w Polsce. Połowa pieniędzy trafia do telewizji. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/media/reklama/wydatki-na-reklame-w-polsce-w-2017-roku-raport-starcom/75mnp0b.
17.Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
18.Rogoziński, K. (2006). Wpisanie relacji w marketingowy kontekst. W: K. Rogoziński (red.), Zarządzanie relacjami w usługach. Warszawa: Difin.
19.Siemieniako, D. (2015). Zarządzanie marketingiem relacji w zarządzaniu projektem deweloperskim centrum handlowego. Economics and Management, 1, 101‒112.
20.Smoleń, T. (2012). Zarządzanie marketingiem w firmie usługowej. W: A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
21.Stanton, W.J. (1981). Fundamentals of Marketing. New York: McGraw-Hill.