Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Strategie konkurowania na rynku ochrony zdrowia w Polsce – próba identyfikacji

Autorzy: Katarzyna Szalonka
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia konkurencja wartość dodana
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (93-105)

Abstrakt

Intensywny rozwój rynku usług medycznych w Polsce przyczynił się do wzrostu konkurencyjności podmiotów opieki zdrowotnej. Zarządzający tymi podmiotami w trosce o utrzymanie dobrej kondycji ekonomicznej wdrażają współczesne strategie konkurowania. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji strategii konkurowania na rynku usług zdrowotnych w Polsce. Opracowanie powstało na podstawie studiów literaturowych z zakresu ekonomii zdrowia, zarządzania w usługach zdrowotnych oraz badań wtórnych prezentujących ilościowe ujęcie rynku opieki zdrowotnej w Polsce. Coraz większa konkurencja w ochronie zdrowia przyczynia się – z jednej strony – do poszukiwania sposobów tworzenia wartości dodanej dla pacjentów: działań kształtujących poprawę jakości świadczonych usług, z drugiej zaś strony – do minimalizowania kosztów działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.America’s Health in Transition: Protecting and Improving the Quality of Healthand Health Care, http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9147&page=2, http://www. nap.edu/openbook.php?record_id=9147&page=1 (14.08.2014).
2.Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
3.Hnatyszyn-Dzikowska A., Konkurencja między płatnikami w opiece zdrowotnej. Ujęcie teoretyczne, „Ekonomia i Prawo” 2013, t. XII, nr 2.
4.http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-tarczycy-przyczyny-objawy-leczenie_37188.html (15.08.2014).
5.Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.
6.Karski J., Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2006.
7.Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
8.Kowalska K., Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
9.Kozierkiewicz A., Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej, http://www.nzzoz.mz.gov.pl/uploads/static/01_Konsolidacja_i_integracja_opieki_zdrowotnej.pdf (20.08.2014).
10.Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
11.Lambin J.-J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
12.Morris S., Devlin N., Parkin D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
13.Noga A., Dominacja a efektywna konkurencja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1993.
14.Noga M., Makroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
15.Porter M., Olmsted Teisberg E., Redefining Health Care, Creating Value – Based Competition on Results, Harvard Business School Press, Boston 2006.
16.Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
17.Porter M.E., Teisberg E., Nowe zasady konkurencji w systemie opieki zdrowotnej, „Harvard Business Review Polska” 2005, nr 32.
18.Preambuła do Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, http://www.who.int/regions (30.08.2010).
19.Szalonka K., Próba pomiaru ekspansywności podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych – na podstawie badań empirycznych, w: Ekspansywność rozwoju krajów i regionów, red. W. Kwaśnicki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
20.Rocznik statystyczny Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2011.pdf (25.08.2014).
21.Rotaub R., Wolny wybór, konkurencja i regulacje, „Rynek Zdrowia”, 16 sierpnia 2011 (wywiad z prof. W. Misińskim).
22.Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
23.Rudawska I., Sieci międzyorganizacyjne w opiece zdrowotnej i ich wartość dla pacjentów, „Handel Wewnętrzny” 2013, maj–czerwiec, t. II.
24.Sachs J., Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, w: The Global Competitiveness Report 2001–2002, M.E. Porter, World Economic Forum, Geneva 2001 http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/924154550x.pdf (14.08.2014).
25.Sudak I., Polacy coraz więcej wydają na prywatną służbę zdrowia, http://wyborcza.pl/1,75248,15890465,Polacy_coraz_wiecej_wydaja_na_prywatna_sluzbe_zdrowia. html (25.08.2014).
26.Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, DzU z 2011 roku, nr 112, poz. 654, DzU z 2013 roku, poz. 217, 1290, DzU z 2014 roku, poz. 24, 423, 619.