Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Seniorzy jako konsumenci prywatnych usług zdrowotnych

Autorzy: Beata Nowotarska-Romaniak ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Julita Czyżewska
Słowa kluczowe: seniorzy starzenie się społeczeństwa prywatna opieka medyczna ubezpieczenia zdrowotne opieka geriatryczna
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (121-132)
Klasyfikacja JEL: I11 I13 J11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie segmentu klienta starszego (powyżej 65. roku życia) jako konsumenta prywatnych usług zdrowotnych. Omówiono charakterystykę demograficzno-społeczną osób starszych pod kątem takich czynników, jak: oczekiwana długość życia, poziom wykształcenia, dochody, aktywność zawodowa, a także obiektywną i subiektywną ocenę stanu zdrowia. Przeanalizowano również potrzeby i zachowania konsumenckie seniorów w zakresie usług zdrowotnych w ostatnich latach, tj. częstotliwość i rodzaj utylizowanych usług oraz strukturę wydatków przeznaczanych na ten cel. Następnie w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych przez system publiczny dokonano porównania komercyjnej oferty produktowej dla osób starszych. W ostatniej części artykułu poruszono aspekt kierunku rozwoju oferty produktowej dla seniorów, szczególnie z uwzględnieniem wykorzystania rozwiązań telemedycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.65 lat to wiek średni. Starzy jesteśmy dopiero po 70 (2016). Newsweek, z 12.05.2016. Pobrano z: www.newsweek.pl/styl-zycia/65-lat-to-wiek-sredni-starzy-jestesmy-dopiero-po-70-,artyku ly,385481,1.html.
2.Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Pobrano z: www.diagnoza.com/pliki/ra porty/Diagnoza_raport_2015.pdf (15.01.2018).
3.GUS (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Pobrano z: http://stat.gov.pl/.
4.GUS (2016). Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osobystarsze/ informacja-o-sytuacji-osob-starszych-na-podstawie-badan-glownego-urzedu-staty stycznego,1,1.html (11.01.2018).
5.GUS (2017a). Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa. Pobrano z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/27/ 1/1/sytuacja_materialna_i_dochodowa_gospodarstw_domowych_emerytow_i_rencistow_w _2016.pdf (11.01.2018).
6.GUS (2017b). Jakość życia osób starszych w Polsce na podstawie wyników Badania Spójności Społecznej 2015. Warszawa. Pobrano z https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/ defaultaktualnosci/5486/26/1/1/jakosc_zycia_osob_starszych_w_polsce.pdf (11.01.2018).
7.GUS (2018a). Struktura ludności według wieku od 1970 r. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/.
8.GUS (2018b). Rocznik demograficzny. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rocznikistatystyczne/ roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2014,3,8.html?pdf=1.
9.http://75plus.mz.gov.pl/.
10.http://ec.europa.eu/eurostat.
11.https://emarket.luxmed.pl/eMarket/seniorzy-65-80-lat.
12.https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/medi-care/.
13.https://www.medicover.pl/oferta-indywidualna/senior/.
14.https://www.pzu.pl/produkty/indywidualnie-kontynuowane-lekowe-pzu-antybiotyk.
15.MRPiPS (2016). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Warszawa. Pobrano z: https://das.mpips.gov.pl/source/Informacja.pdf.
16.Nowotarska-Romaniak, B. (2013). Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
17.Polska Izba Ubezpieczeń (2017). Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków. Raport o wpływie branży ubezpieczeniowej. Raport przygotowany przez Deloitte. Warszawa. Pobrano z: https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf.
18.PwC (2016). Pacjent w świecie cyfrowym. Pobrano z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/pacjent-w-swie cie-cyfrowym-raport-pwc.pdf.
19.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2015 r. poz. 1991.
20.Wiktorow, A. (2011). Świadomość ubezpieczeniowa to priorytet. Pobrano z: https://www.ban kier.pl/wiadomosc/Rzecznik-Ubezpieczonych-Swiadomosc-ubezpieczeniowa-to-priorytet- 2447142.html (21.03.2015).