Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Rozwój konkurencji na rynku usług transportowych – uwarunkowania i kierunki

Autorzy: Grażyna Rosa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: konkurencja usługi transportowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (173-187)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było wskazanie uwarunkowań i kierunków rozwoju konkurencji na rynku usług transportowych, głównie w ujęciu międzygałęziowym. W artykule omówiono istotę konkurencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej w odniesieniu do rynku usług transportowych, konkurencyjność ex post i ex ante na rynku usług transportowych oraz kierunki rozwoju konkurencji na rynku usług transportowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bergel, I. (2005). Analiza i ocena konkurencyjności międzynarodowych i międzyregionalnych przewoźników pasażerskich. W: W. Paprocki i J. Pieriegud (red.), Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania. Warszawa: SGH.
2.Burnewicz, J. (2012). Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030 (rok bazowy: 2010). Gdańsk (ekspertyza dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
3.Burnewicz, J. (2010). Prognozy rozwoju transportu w Polsce do roku 2030. Gdańsk (ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury).
4.Ciesielski, M. (1999). Logistyka w strategiach firm. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Fechner, I., Szyszka, G. (red.) (2010). Logistyka w Polsce. Raport 2009. Poznań: ILiM.
6.Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku. (2012). UTK, wrzesień.
7.Gorynia, M., Łaźniewska, E. (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Gorynia, M., Stępień, B., Sulimowska, M. (2000). Konkurencyjność przedsiębiorstwa – koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 278. Seria 1.
9.Hamel, G., Prahalad, C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.
10.Paprocki, W. (2007). Uczciwa konkurencja – model i rzeczywistość na rynku UE. Konferencja Translog 2007, „Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007–2013”.
11.Rosa, G. (2013). Konkurencja na rynku usług transportowych. Warszawa: C.H. Beck.
12.Rucińska, D. (2001). Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
13.Rucińska, D., Wyszomirski, O. (2007). Marketing w transporcie. W: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). (sierpień 2012). Projekt, MTBiGM. Warszawa.
15.Tkaczyk, T.P. (1990). Rynek, konkurencja i jej wspieranie. Warszawa: IFGN SGH.
16.Transport – wyniki działalności 2011. Warszawa: GUS.
17.White Paper European Transport Policy for 2010 (September 2001). Time to Decide. Brief Presentation.
18.White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. Brussels, 28.3.2011 COM (2011) 144 final.