Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych

Autorzy: Daniel Szostak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi
Słowa kluczowe: rynek usług turystycznych przedsiębiorstwo turystyczne podaż usług turystycznych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (189-199)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesny rynek usług turystycznych składa się z podaży turystycznej, wyrażającej ujawnianą przez usługodawców gotowość świadczenia usług w określonym czasie i przestrzeni, popytu turystycznego wyrażającego ujawniane przez nabywców zamiary zakupu usług turystycznych oraz cen za usługi turystyczne. Niniejszy artykuł skupia się przede wszystkim na charakterystyce podaży turystycznej oraz analizie wybranych specyficznych jej czynników, tj. przestrzennych i infrastrukturalnych, mających zasadnicze znaczenie w funkcjonowaniu rynku usług turystycznych. Właściwie skorelowane funkcjonalnie i obsługowo te czynniki określają m.in. kierunki rozwoju rynku turystycznego oraz kształt jego strony podażowej. Bez odpowiednio zagospodarowanej infrastrukturalnie przestrzeni turystycznej, nie można mówić o jej atrakcyjności i pełnej funkcjonalności eksploatacyjnej i rozwojowej rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski, J. (2013). Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2.Brojak-Trzaskowska, M. (2012). Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Kornak, A. (1979). Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN.
4.Łazarek ,R. (2004). Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.
5.Naumowicz, K. (1986). Turystyka cz. II. Wybrane zagadnienia ekonomiczne. Szczecin: Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej.
6.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
7.Panasiuk, A. (red.) (2001). Turystyka. Zarys wykładu. Szczecin: Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Rapacz, A. (red.) (1998). Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
9.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268.
10.Wodejko, W. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie.