Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób

Autorzy: Krzysztof Wesołowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: umowa przewozu osób system prawny multicentryczność regulacji
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (201-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono problemy wynikające z multicentryczności regulacji umowy przewozu osób po wejściu w życie rozporządzeń wydanych przez instytucje Unii Europejskiej. W odniesieniu do jednej umowy przewozu zastosowanie mają przepisy różnych aktów prawnych, pochodzących z różnych ośrodków prawotwórczych, tworzonych w różnym czasie, podlegających różnym zasadom wykładni. Rozporządzenia unijne odwołują się do różnych i niejednoznacznych kryteriów ich obowiązywania, nie zawsze łatwych do weryfikacji. Ponadto rozporządzenia te przewidują możliwość czasowych zwolnień ich stosowania, które to zwolnienia wynikają już z przepisów prawa wewnętrznego, innych niż postanowienia regulujące umowę przewozu. Wskazano na konsekwencje przyjętego sposobu regulacji ochrony pasażerów. Zawarto także uwagi dotyczące perspektyw dalszego rozwoju systemu ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej, w kierunku zapewnienia nie tylko wysokiego poziomu tej ochrony, ale także klarowności przyjętych rozwiązań i ich skuteczności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. W: T. Kocowski, K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
2.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe – Komentarz. Warszawa.
3.Gospodarek, J. (2011). Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej. W: G. Rosa, A. Smalec, M. Wanagos (red.), Konsument na rynku usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 694. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 22, Szczecin.
4.Jak szybko pasażer musi żądać odszkodowania za odwołany lot. Pobrano z: www.rp.pl/artykul/954351.html?print=tak&p=0.
5.Kalisz, A. (2007). Multicentryczność systemu prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.
6.Koziński, M.H. (2010). Odpowiedzialność cywilna morskiego przewoźnika pasażerów według prawa Unii Europejskiej. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 25. Gdynia.
7.Łętowska, E. (2005). Multicentryczność współczesnego systemu prawa i wykładnia jej przyjazna. W: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków.
8.Łętowska, E. (2005). Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje. Państwo i Prawo 4.
9.Ogiegło, L. (2008). O stosowaniu przepisów części szczegółowej zobowiązań. W: E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów. Wrocław 25–27.09.2008.
10.Pavliha, M. (2013). Enlightenment of the European Attitude Towards Passanger Richts: In dubio pro consumatore. European Transport Law, 226–245.
11.Polz, P. Jęndrzejczak, K. (2014). Odszkodowania dla pasażerów opóźnionych/odwołanych lotów na gruncie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 – droga administracyjna czy cywilnoprawna. Radca Prawny, 145.
12.Rajski, J. (1969). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika samochodowego. Nowe Prawo, 3.
13.Stec, M. (2007). O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.). W: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu. Warszawa.
14.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Zakamycze.
15.Stec, M. (2010a). Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady. W: Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Okolskiemu. Warszawa.
16.Stec, M. (2010b). Przesłanki odstąpienia od umowy przewozu w europejskim pasażerskim transporcie lotniczym w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (WE) nr 261/2004. Europejski Przegląd Sądowy, 4.
17.Stec, M. (2012). Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. W: Rozprawy z prawa własności intelektualnej prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi. Warszawa.
18.Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa.
19.Szymajda, I., Polkowska, M. (2002). Ochrona praw pasażerów lotniczych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Studia Europejskie, 4.
20.Wesołowski, K. (2014). Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej. W: T. Kocowski, K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
21.Żylicz, M. (2002). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa.