Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014

Autorzy: Piotr Nowaczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny

Jolanta Zieziula
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: małe porty morskie działalność usługowa portów infrastrukturalne inwestycje portowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (217-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w usługowej działalności małych portów morskich na wybranych przykładach. Określono przy tym czynniki determinujące zmiany usług portowych oraz działalność inwestycyjną wywierającą wpływ na występujące tendencje. Artykuł bazuje na literaturze przedmiotu oraz na materiałach zgromadzonych w latach 2014–2015. Część informacji uzyskano także metodą sondażu diagnostycznego w formie ankiety oraz wywiadu pogłębionego, które skierowane były do przedstawicieli podmiotów zarządzających małymi portami morskimi. W okresie badawczym następowała zmiana profilu działalności portów. Regresowi uległa działalność rybacka. Wzrosło natomiast znaczenie działalności rekreacyjno-sportowej oraz przeładunkowej. W badanych portach zrealizowano wiele inwestycji infrastrukturalnych. Miały one na celu unowocześnienie portów oraz wychodziły naprzeciw potrzebom użytkowników portowych. Wzrósł zakres świadczonych usług portowych oraz poprawie uległa ich jakość. Należy spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia działalności rekreacyjno-sportowej oraz przeładunkowej, a stabilizacji lub nawet ograniczenia działalności rybackiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andruszkiewicz, W. (2001). Turystyka szansa rozwoju społeczno-gospodarczego regionów nadmorskich. W: A. Szwichtenberg (red.), XVII Sejmik Morski. Gdańsk: Zeszyty Morskie.
2.Darłowo: będzie lepszy dojazd do portu. Rozpoczyna się inwestycja warta 14,5 mln zł. Pobrano z: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15184600,Darlowo__bedzie_lepszy_dojazd_do_ portu__Rozpoczyna.html (10.05.2015).
3.Dunin-Kwinta, I. (2010). Jaka flota na Bałtyk. Wiadomości Rybackie, 177.
4.Gospodarka Morska w Polsce 2004–2014. Szczecin: GUS.
5.Herning, J., Ściana, W. (2014). Funkcja handlowa małych portów pomorza środkowego na przykładzie portu morskiego Darłowo. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 313 (76).
6.Karnicki, Z. (2014). Okrągły stół. Wiadomości Rybackie, 9–10.
7.Kołobrzeg: Poprawi się dostęp do portu. Prace trwają. Pobrano z: http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/36560-kolobrzeg-poprawi-sie-dostep-do-portu-prace -trwaja (10.05.2015).
8.Miszczuk, J. (1999). Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej. W: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne, XV Sejmik Morski. Szczecin: Wydawnictwo FOKA.
9.Sprawozdanie. Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa (2010). Wiadomości Rybackie, 176.
10.Port Darłowo: Wyniki zbliżone do ubiegłorocznych, ale będzie lepiej. Pobrano z: http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/37941-port-darlowo-wyniki-zblizone -do-ubieglorocznych-ale-bedzie-lepiej (10.05.2015).
11.Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcierolnictwa-i-rybolowstwa /PO-RYBY-2014-2020 (19.05.2015).
12.Rejestr statków rybackich. Pobrano z: http://ec.europa.eu./fisheries/fleet/index.cfm.
13.Rocznik Statystyki Gospodarki Morskiej. (2014). Warszawa: GUS.
14.Zieziula, J., Nowaczyk, P. (2011a). Udział strukturalnych funduszy unijnych w finansowaniu małych portów morskich w Polsce. W: B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski (red.), Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014–2020. Lublin: Wydawnictwo KUL.
15.Zieziula, J., Nowaczyk, P. (2011b). Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce. Szczecin: PTE.