Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2022.44-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 44, 2022
Urodzenia pozamałżeńskie w społeczności rzymskokatolickiej parafii Trzebieszów w latach 1815–1867
(Illegitimate Births in the Roman Catholic Community of the Trzebieszów Parish in the Years 1815–1867)

Authors: Marcin Maciej Krasuski ORCID
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Keywords: illegitimate births Trzebieszów parish Lukov area Roman Catholic community XIX century historical demography
Data publikacji całości:2022
Page range:26 (61-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses issues related to the occurrence of illegitimate births in the rural Roman Catholic community of Trzebieszów parish in the Łuków region, in the years 1815–1867. This article addresses issues related to the number of births out of wedlock, the social and territorial origin of the illegitimate children, the mothers’ marital status, and the children’s gender. The source basis for the analysis was the parish registers from 1815–1867. The results of the analyzes showed that the births of illegitimate children accounted for 3.29% of those recorded in the parish. The research showed that children born out of wedlock came predominantly from the working population of peasant origin, who most often lived on farmsteads (‘zaścianki’) and estate villages, where a manor house or grange (‘folwark’) was located, among other things.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bołdyrew, Aneta. Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918. Warszawa: Neriton, 2008.
2.Czop, Anna. „Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych)”. Przeszłość Demograficzna Polski 29 (2010): 99–139.
3.Dobrzyński, Jakub. „Społeczeństwo parafii w Płonce Kościelnej w świetle akt metrykalnych z lat 1826–1868”. Rocznik Białostocki 21 (2018): 95–126.
4.Flandrin, Jean-Louis. Historia rodziny. Warszawa: Volumen, 1998.
5.Gieysztorowa, Irena. „Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII–XVIII wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 19 (1971), 4: 557–603.
6.Gieysztorowa, Irena. Wstęp do demografii staropolskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
7.Karbowska, Jolanta. „Ludność Lubawki w latach 1801–1850”. Przeszłość Demograficzna Polski 24 (2003): 103–153.
8.Krasuski, Marcin. Mieszkańcy Karwowa w latach 1815–1920. Studium historyczno-demograficzne. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Archiwum Państwowe w Siedlcach, 2022.
9.Krasuski, Marcin. „Przedmałżeńska aktywność seksualna w środowisku wiejskim na przykładzie miejscowości Karwów w latach 1795–1920”. W: Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości, red. Agnieszka Godlewska, Monika Jasińska, Katarzyna Maksymiuk, Jacek Sosnowski, Piotr Piszcz, 159–166. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2021.
10.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
11.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1991.
12.Kuraś, Stanisław, oprac. Dzieje Lubelszczyzny. T. 3: Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
13.Litak, Stanisław. „Opis parafii Trzebieszów w diecezji krakowskiej”. Roczniki Humanistyczne 9 (1960), 4: 13–17.
14.Ładogórski, Tadeusz. „Odpowiedź Pani Irenie Gieysztorowej”. Przeszłość Demograficzna Polski 7 (1975): 305–310.
15.Muir, Angela Joy. „Courtship, Sex and Poverty: Illegitimacy in Eighteenth-Century Wales”. Social History 43 (2018): 56–80. Dostęp 31.08.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743005/.
16.Piasecki, Edward. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w. Studium demograficzne. Warszawa–Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
17.Pink, Katharina E., Kai P. Willführ, Eckart Voland, Paul Puschmann. „Effects of Individual Mortality Experience on Out-of-Wedlock Fertility in Eighteenth- and Nineteenth-Century Krummhörn, Germany”. Human Nature 31 (2020): 141–154. Dostęp 31.08.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7381461/.
18.Prucnal, Dariusz. „Dzieci nieślubne w Lublinie w latach 1612–1638 (w świetle ksiąg chrztów parafii p.w. Michała Archanioła)”. W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 295–314. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
19.Rejman, Sabina. „Krasne – dzieje demograficzne miejscowości od 1786 roku do drugiej połowy XIX wieku na podstawie ksiąg metrykalnych”. Resovia Sacra: Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 25 (2018): 373–390.
20.Rejman, Sabina. „Urodzenia nieślubne w Krasnem w latach 1786–1863”. Przeszłość Demograficzna Polski 27 (2006): 7–38.
21.Ryguła, Ewa. „Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 2: 7–33.
22.Rzewuski, Jan. Dzieje parafii Trzebieszów i jej mieszkańców w latach 1430–1860. Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka w Trzebieszowie, 2006.
23.Rzewuski, Jan. Parafia rzymskokatolicka i dobra ziemskie w Trzebieszowie w latach 1790–1939, Warszawa, 2017.
24.Szukalski, Piotr. „Relacja urodzeń noworodków płci żeńskiej i męskiej w czasie i przestrzeni”. Wiadomości Statystyczne 12 (2010): 49–62.
25.Wyżga, Mateusz. „Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej parafii Raciborowice w XVII–XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych”. Przeszłość Demograficzna Polski 29 (2010): 157–172.