Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2022.44-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 44, 2022
Spisy ludności rzymskokatolickiej parafii Bończa z pierwszej połowy XVIII wieku
(The Population Census of the Roman Catholic Parish in Bończa of the First Half of the 18th Century)

Authors: Jarosław Roman Marczewski ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Teologicznych
Keywords: Bończa parish population census confessional census parish register
Year of publication:2022
Page range:22 (87-108)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 167

Abstract

Population censuses from before the second half of the 18th century are rare in Poland. Therefore, an exceptional find in the parish archives of the former Latin rite Chełm diocese is the confessional register from Bończa, dating from 1728–1750. Its publication, which is the inclusion into academic circulation of valuable source material, provides an opportunity for specialists in historical demography to study the data it contains, especially with regard to household structure and the developmental cycle of domestic groups. Wider research is also made possible by the parish registers of baptisms and deaths preserved from that period.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brodnicka, Emilia. „Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1969): 177–215.
2.Budzyński, Zdzisław. Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku: stan, rozmieszczenie, struktura wyznaniowa i etniczna. Dokumentacja statystyczna i kartograficzna. T. 1–2. Przemyśl–Rzeszów: Wydawnictwo WSP, 1993.
3.Budzyński, Zdzisław, Małgorzata Sochacka. „Ludność parafii Hyżne koło Rzeszowa w świetle spisów spowiedniczych z lat 1728–1747”. W: Studia i materiały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej. T. 1, red. Zdzisław Budzyński, 161–181 Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003.
4.Czarnecki, Włodzimierz. „Rozwój sieci osadniczej ziemi chełmskiej w latach 1451–1510”. Rocznik Chełmski 5 (1999): 9–59.
5.Czarnecki, Włodzimierz. „Rozwój sieci parafialnej Kościoła łacińskiego w ziemi chełmskiej do początku XVII w.”. Roczniki Humanistyczne 48 (2000), 2: 29–89.
6.Gmiterek, Henryk, Ryszard Szczygieł, oprac. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1992.
7.Kłaczewski, Witold, Wacław Urban, oprac. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1991.
8.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
9.Kuklo, Cezary. „Polska myśl i praktyka statystyczna do końca XVIII wieku”. W: Historia Polski w liczbach. T. 4: Statystyka Polski. Dawniej i dziś, red. Franciszek Kubiczek,
10.Lepszy, Kazimierz, red. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1953.
11.Marczewski, Jarosław Roman. „Rękopiśmienne materiały źródłowe doby przedrozbiorowej do dziejów diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego we współczesnych archiwach parafialnych archidiecezji lubelskiej, diecezji siedleckiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej”. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 89 (2008): 249–262. https://doi.org/10.31743/abmk.10144.
12.Marczewski, Jarosław Roman. Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
13.Narojczyk, Krzysztof. „Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi z 1827 r. Znane źródło w nowej postaci”. Przeszłość Demograficzna Polski 43 (2021): 29–59. https://doi.org/10.18276/pdp.2021.43-02.
14.Puczyński, Bohdan. „Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 4 (1971): 175–214; 5 (1972): 15–64; 6 (1974): 3–52.
15.Rachwał, Piotr. „Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku”. Przeszłość Demograficzna Polski 38, (2016): 117–133. https://doi.org/10.18276/pdp.2016.2.38-05.
16.Rzemieniecki, Konrad. „Spis ludności rzymskokatolickiej parafii Tartaków z lat 1787 i 1789”. Przeszłość Demograficzna Polski 36 (2014): 113–150.
17.Szołtysek, Mikołaj. „Od makromodeli do mikrohistorii – gospodarstwo domowe w parafii Bujakowskiej w latach 1766–1803”. Przeszłość Demograficzna Polski 25 (2004): 7–75.
18.Wolff, Adam. „Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku”. Studia Źródłoznawcze 1 (1957): 155–181.