Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.3.37-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 3
Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych w publikacjach naukowych z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych
(A Proposal for the Rules Concerning the Presentation of the Results of Statistical Analyses in Academic Publications within the Socio-Economic History)

Authors: Radosław Poniat
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Keywords: quantitative methods data presentation
Year of publication:2015
Page range:15 (191-205)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 345

Abstract

The article presents some proposals that might contribute towards improving quality while results of statistical analyses are presented in Polish publications within history and related disciplines. According to the author nowadays there are no clear standards determining the rules of such presentations, which often leads to a limited comparability of results and makes it impossible to apply the techniques of data meta-analysis, and insome cases also leads to serious methodological errors. The proposals included in the text consists of the following postulates: 1) to inform the reader of the number of the populations and subpopulations investigated; 2) to make a greater use of statistical measures that describe the distribution of the analysed communities; 3) to standardise the convention of recording such measures; 4) to inform the reader about the size of the standard errors; 5) to apply the commonly accepted rules concerning data grouping; 6) to take into account the spatial dimension of the analysed phenomenon, which should be presented in the form of maps and plans; 7) to urge the authors of academic texts to make public their data sets.
Download file

Article file

Bibliography

1.CezaryKuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
2.Dennison Tracy, Ogilvie Sheilagh, Does the European marriage pattern explains economic growth?, „Journal of Economic History” 74, 2014, nr 3, s. 651–693.
3.Irena Gieysztorwa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976.
4.John P.A. Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False, „PLoS Med.”, 2005, 2(8): e124. doi:10.1371/journal.pmed.0020124
5.Łukasz Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, Kraków 2013.
6.Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Mass, Andrew Miles, HISCO. Historical International Standard Classification of Occupations, Lueven 2002.
7.Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Mass, HISCLASS. A Historical International Social Class Scheme, Lueven 2011.
8.Melissa Coulson, Michelle Healey, Fiona Fidler, Geoff Cumming, Confidence intervals permit, but do not guarantee, better inference than statistical significance testing. „Front. Psychology”, 1:26. doi: 10.3389/fpsyg.2010.00026
9.Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Miejsce badań kwantytatywnych we współczesnej historiografii polskiej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 2013, t. 73, s. 243–255.
10.Radosław Poniat, Zróżnicowanie majątkowe mieszkańców Grodna w 1794 roku, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2015, nr 32 (1), s. 83–109.
11.Radosław Poniat, Nowe spojrzenie na europejski model małżeństwa, „Historyka. Studia Metodologiczne”, 2015, t. 45, s. 193-199.
12.Radosław Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 2014.
13.The spatial turn. Interdisciplinary perspectives, red. Barney Warf, Santa Arias, London 2009.
14.Wojciech Wrzosek, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995.