Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2018 (24)
Czy i ile autonomii w małej „uczelni samorządowej”?
(HOW MUCH AUTONOMY, IF ANY, IN A SMALL “LOCAL-GOVERNMENT UNIVERSITY”?)

Authors: Włodzimierz Olszewski
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Keywords: vertical and horizontal autonomy relations with the environment “local-government university”
Year of publication:2019
Page range:20 (131-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Dynamic socio-economic and culture changes occurring in the postmodern society cause that more intense phenomena and processes appear, which make one consider the condition of autonomy in general and autonomy of universities and scientists in particular. The ongoing transformations have become the inspiration to discuss the autonomy from the grassroots perspective, of the local society researcher – from the perspective of a small “local-government university”. In the article I try to indicate the influence of creating the relations: university – local self-government authorities – business (local economy) – local society, which, as I suppose, have the crucial role as to building the position and the role of the university in the environment, thus gaining the informal autonomy as well as setting its framework. My considerations, in the empirical part, are based on the example of the Jan Wyżykowski University in Polkowice. The recommendations are not to be perceived as the generalizations, yet they serve as a model of good practices and case study.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, M. (2011). Cywilizacja zachodnia. Specyfika rozwoju, tradycje, preferowane wartości. Wrocław:
2.Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
3.Banyś, W. (2017). Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich namiary. W: Nauka
4.i Szkolnictwo Wyższe, 2 (50), 7–16. DOI: https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.9.
5.Bralczyk, J. (2017). „Autonomia”, „samorządność”, „niezależność” w języku polskim. W: Autonomia
6.uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki (s. 15–20). Warszawa: Instytut
7.Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Chmielecka, E. (2017). Głos w dyskusji panelowej na konferencji „Autonomia uczelni i środowiska
9.akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki”. W: Autonomia uczelni i środowiska akademickiego
10.– odpowiedzialność i etos akademicki (s. 65–72). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej
11.Cywilizacji im. Marka Dietricha, Oficyna Wydawnicza SGH.
12.Deklaracja (1999). Deklaracja bolońska. Pobrane z: http://www.us.edu.pl/files/wiadomosci/pliki/pl_
13.deklaracja_bolonska1999.pdf (28.08.2018).
14.Dubisz, S. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
15.PWN.
16.Eliasz, A. (2017). Autonomia wyznaczona prawem i etosem akademickim a efektywność i sprawność
17.uczelni w osiąganiu celów. W: Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos
18.akademicki (s. 9–13). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha,
19.Oficyna Wydawnicza SGH.
20.EUA (2017). University Autonomy in Europe III. Country Profiles. Brussels: European University Association.
21.Pobrane z: https://eua.eu/downloads/publications/university%20autonomy%20in%20
22.europe%20iii%20country%20profiles.pdf (21.08.2018).
23.Gawor, B. (b.d.). Autonomia. W: Encyklopedia Zarządzania. Pobrane z: https:/mfiles.pl/pl/index.php/
24.Autonomia (21.08.2018).
25.Krasiński, A.S. (1885). Słownik synonimów polskich. T. 1. Kraków: Akademia Umiejętności.
26.Kruszewski, T., Kruszewski, Z. (2003). Rola niepaństwowej uczelni w środowisku lokalnym.
27.W: M. Dudek (red.), Poszukiwanie modelu wyższej szkoły niepaństwowej (s. 297). Legnica: Wyższa
28.Szkoła Menedżerska.
29.Kurantowicz, E. (2007). O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych.
30.Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
31.Magna Charta (1988). Magna Charta Universitatum. Pobrane z: http://www.magna-charta.org/resources/
32.files/the-magna-charta/polish (28.08.2018).
33.Malewski, M. (2008). O akademickich „okrętach flagowych” i trójkątach Clarka. W: B. Gołębniak
34.(red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo (s. 90–104). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe
35.Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
36.Marciniak, Z. (2017). Autonomia i odpowiedzialność – aspekty praktyczne. W: Autonomia uczelni
37.i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki (s. 35–38). Warszawa: Instytut Problemów
38.Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Oficyna Wydawnicza SGH.
39.Olszewski, W. (2012). W poszukiwaniu modelu uczelni lokalnej – studium przypadku. W: M. Adamczyk,
40.A. Chmiel (red.), Społeczności lokalne. Problemy – zmiany – rozwój (s. 57–64). Polkowice: Wydawnictwo
41.Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki.
42.Olszewski, W., Zając, D. (2017). Mergers of Universities in Poland – Selected Legal and Marketing
43.Aspects – Case Study. SANKALPA. Journal of Management & Research, 1, 1–11.
44.Stachowiak-Kudła, M. (2012). Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości
45.w Polsce i wybranych państwach europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
46.Szapiro, T. (2017). Głos w dyskusji panelowej na konferencji „Autonomia uczelni i środowiska akademickiego
47.– odpowiedzialność i etos akademicki”. W: Autonomia uczelni i środowiska akademickiego
48.– odpowiedzialność i etos akademicki (s. 79–80). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej
49.Sztompka, P. (2017). Autonomia: fundament kultury akademickiej. W: Autonomia uczelni i środowiska
50.akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki (s. 29–34). Warszawa: Instytut Problemów
51.Ustawa (2018). Ustawa z 20.07.2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668.
52.Wissema, J.G., Verloop, J. (2009). Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Zębice: Wydawnictwo
53.Zante.