Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2014

Year of publication:2014

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem


(Homo academicus in world of homo oeconomicus. On the areas and forms of struggle with the academic enslavement)
14 (11-24) Maria Czerepaniak-Walczak More
2.

Oskar Szwabowski Uniwersytet - Fabryka - Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014


(Oskar Szwabowski University - factory - machine. University in Radical Perspective, Warszawa 2014)
8 (181-188) Małgorzata Anna Kućko More
3.

Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego


(Phd degree holders regarding changes in an educational market)
22 (155-176) Justyna Wrzochul-Stawinoga More
4.

Praktyka edukacji muzycznej w klasach początkowych w opiniach studentów pedagogiki – kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


(The practice of music education in early stages of primary education in the opinion of students of pedagogy – candidates for early education teachers)
11 (143-153) Rafał Majzner More
5.

Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?


(Involvement in the study or pretending?)
16 (105-120) Małgorzata Mikut More
6.

Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych


(Humanistic dimension of the sports environment – on the base of examinations)
19 (123-141) Jan Czechowski More
7.

Quo vadis university teacher?

18 (25-42) Ivana Pirohova More
8.

Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju


(Pedagogical breaks and returns – dynamic development framework)
27 (43-69) Wiesław Andrukowicz More
9.

Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów


(A common-inconsistent denominator of universities and museums)
17 (73-89) Barbara Karwowska-Politewicz More
10.

Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie


(Student – client in the modern university)
12 (93-104) Karina Knasiecka-Falbierska More