Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
O funkcjach motywacji w dydaktyce akademickiej

Autorzy: Maria Porzucek-Miśkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sonia Wawrzyniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: motywacja motywacja do nauki motywowanie studentów kształcenie
Rok wydania:2019
Liczba stron:14 (117-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorki tekstu zastanawiają się nad miejscem motywacji w procesie kształcenia. Omawiają jej rodzaje, właściwości i podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę zajmuje motywacja w edukacji współczesnych studentów. W artykule poruszono także rolę nauczyciela akademickiego w kontekście skutecznego motywowania studentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bereźnicki, F. (2014). Proces kształcenia i niektóre jego uwarunkowania. W: A. Ćwikliński (red.),
2.Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością (s. 209–214). Poznań: Wydawnictwo
3.Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
4.Betyna, M. (2017). Motywacja studentów do nauki języka obcego na przykładzie studentów kierunków
5.medycznych. Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW, 4, 69–83.
6.Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
8.Cywińska, M. (2012). Rozwijanie motywacji uczniów do nauki. Studia Edukacyjne, 20, 153–166.
9.Denek, K. (2011). Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty. Poznań:
10.Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji.
11.Galloway, Ch. (1988). Psychologia uczenia się i nauczania. T. 2. Warszawa: PWN.
12.Gołębiowska-Szychowska, J., Szychowski, Ł. (2015). Powiem ci, jak się uczyć. Przewodnik dla ambitnych
13.nauczycieli i rodziców. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
14.Hłobił, A. (2017). Motywowanie uczniów zdolnych jako czynnik aktywizujący do osiągania sukcesu
15.edukacyjnego. W: M. Humeniuk, I. Paszenda, W. Żłobicki (red.), Sukces jako zjawisko edukacyjne
16.(s. 197–209). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
17.Knowles, M.S., Holton III, E.F., Swanson, R.A. (2009). Edukacja dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo
18.Naukowe PWN.
19.Kozłowski, W. (2006). Szkolna motywacja wewnętrzna. Edukacja, 1, 25–39.
20.Kryk, G. (2007). Motywacja w samokształceniu uczniów. Życie Szkoły, 9, 10–14.
21.Kuciejczyk, A. (2009). Wieczne wakacje czy pole bitwy? Refleksje z badania pilotażowego dotyczącego
22.relacji studentów i nauczycieli akademickich. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.),
23.Paradygmaty współczesnej dydaktyki (s. 487–495). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
24.Nijakowski, L.M. (2009). Podstawy socjologii i psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
25.Obuchowski, K. (2000). Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.
26.Pilch, T. (red.) (2004). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
27.Porzucek-Miśkiewicz, M. (2014). Organizacja procesu kształcenia. W: A. Ćwikliński (red.), Edukacja
28.akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością (s. 255–265). Poznań: Wydawnictwo Naukowe
29.Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
30.Rheinberg, F. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
31.Sawiński, J.P. (2016). Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów.
32.Część 2. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
33.Seligman, M. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. San Francisco: W.H. Freeman.
34.Wawrzyniak, S. (2014). Rola metod aktywizujących w procesie kształcenia w szkole wyższej.
35.W: A. Ćwikliński (red.), Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością (s. 267–275).
36.Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
37.Wróblewska, W. (2012). Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych
38.Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. E-mentor, 1 (43), 14–19.
39.Zimbardo, P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
40.Zimbardo, P.G. Johnson, R.L., McCann, V. (red.) (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa:
41.Wydawnictwo Naukowe PWN.