Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej

Autorzy: Monika Chorab
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Słowa kluczowe: studiowanie studenci role społeczne uniwersytet
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (127-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Studiowanie tworzą złożone procesy edukacji (nauczania i uczenia się) oraz autoedukacji (samokształcenia i samowychowania). Studiowanie przebiega w związku i współzależności z podejmowaną i aktualnie realizowaną rolą zawodową, rolą członka rodziny (pochodzenia i prokreacji), rolą wspólnotową (członka grup rówieśniczych, członka stowarzyszeń, związków, organizacji). Studiowanie przebiega na tle cech współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej. Fakt podejmowania studiów wyższych na uniwersytecie, pozwala na wyodrębnienie studenckiej grupy społecznej, która została poddana analizom w ramach artykułu. Artykuł stanowi raport z badań przeprowadzonych na terenie czterech najstarszych polskich uniwersytetów, element rozważań w obrębie pedagogiki szkoły wyższej oraz głos w dyskusji nad specyfiką studiowania we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej. Wnioski z przeprowadzonych badań mają zasadnicze znaczenie dla społeczeństwa jako całości i każdego indywidualnego studenta, gdyż prowadzą do refleksji dotyczące specyfiki studenckiej grupy społecznej oraz przebiegu procesu studiowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gibbons M., The Self – Directed Learning Handbook. Challenging Adolescent Students to Excel, Jossey – Bass, San Francisco, 2002.
2.Góralska R., Studenci uniwersytetu końca XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
3.Jaskot K., Grupy studenckie. Studium pedagogiczne grup dziekańskich, Szczecin 1996.
4.Kostkiewicz J., Nauka i wolność – wartości fundujące uniwersytet. W: Uniwersytet i wartości, J. Kostkiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza. Impuls, Kraków 2007.
5.Ostafińska – Molik B., Studenci – dziś i wczoraj. Refleksja o etosie, W: Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność, D. Pauluk (red.), Impuls, Kraków 2010.
6.Trubiłowicz E., Studenci i ich świat: od stanu wojennego do Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin2006.
7.Znaniecki F., Społeczna rola studenta uniwersytetu, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1997.