Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (23)
Ukorporacyjnienie uniwersytetu w badaniu autoetnograficznym

Autorzy: Colette Szczepaniak
Słowa kluczowe: studia wyższe studiowanie korporacja autoetnografia
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (71-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Czy uniwersytet jest wciąż miejscem, w którym można jeszcze prawdziwie studiować? Stał się on raczej polem walki wyścigu szczurów, ograniczającym kreatywność i autonomię, zarówno pracowników. jak i studentów. Chęć prowadzenia rzetelnych badań, związanych z przedmiotem zainteresowań badacza, wypierana jest przez procedury, konieczność zdobycia jak największej liczby punktów i potrzebę sprostania kryteriom oceny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerzak, M. (2013). Planeta Korporacja. Jak przetrwać, zrobić karierę, zostać prezesem. Warszawa:
2.The Facto.
3.Ciechanowska, D. (2009). Samokierowane uczenie się (Self-Directed Learning) jako wartość
4.kształcenia akademickiego. W: D. Ciechanowska (red.), Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy
5.(s. 193–208). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
6.Czerepaniak-Walczak, M. (2013a). Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.
7.O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej. W: M. Czerepaniak-Walczak
8.(red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej
9.(s. 29–56). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
10.Czerepaniak-Walczak, M. (2013b). Wprowadzenie. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki
11.dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej (s. 10–26).
12.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
13.Dziaczkowska, L. (2009). Mądrość i dyplom – oblicza studiowania. W: D. Ciechanowska. (red.),
14.Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy (s. 184–192). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
15.Harasim, W. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem. W: W. Harasim (red.), Człowiek
16.i organizacja XXI wieku (s. 8–43). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
17.Hessen, S. (1997). Dzieła wybrane. T. 1: Podstawy pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
18.Kanasiecka-Falbierska, K. (2013). Młodzież akademicka. Aktualność Bourdieu’owskiej dystynkcji.
19.W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej”
20.wersji przemian w edukacji akademickiej (s. 300–311). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
21.Kubinowski, D. (2013). Idiomatyczność, synergia, emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice
22.polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Makmed.
23.Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń–Poznań: „Edytor”.
25.Murawska, A. (2007). Uniwersytet jako przestrzeń kultury – płonne nadzieje? Niespełnione
26.obietnice? W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna.
27.Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP (s. 316–327). Lublin: Oficyna
28.Wydawnicza „Verba”.
29.Słownik PWN (2018a). Hasło: korporacja. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/korporacja;2564728.
30.html (30.10.2018).
31.Słownik PWN (2018b). Hasło: studiować. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/;2576386 (30.10.2018).
32.Szwabowski, O. (2014). Uniwersytet – fabryka – maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej.
33.Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
34.Tokarski, J. (red.), (1989). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
35.PWN.
36.Zielewski, P. (2018). Oto praca jak marzenie. Ranking najlepszych pracodawców w Polsce. Pobrane z:
37.https://www.forbes.pl/kariera/najlepsi-pracodawcy-w-polsce-ranking-forbesa-za-2017-
38.rok/15rp9v0 (12.02.2018).