Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / T. 4

Rok wydania:2022
Dziedzina:Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina:pedagogika
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

4 (5-8) --- Więcej
*

Wstęp

4 (9-12) --- Więcej
1.

Postulaty na pograniczu

7 (15-21) Flavia Stara Więcej
2.

Komu uniwersytet? Komu? Prowincjonalność, peryferyjność i rubieże

14 (23-36) Anna Gomóła Więcej
3.

O nieostrości dychotomii rubież–centrum na przykładzie wybranych uniwersytetów

12 (37-48) Paulina Wężniejewska, Tomasz Leś, Jacek Moroz Więcej
4.

Samotny uniwersytet – jak uniwersytety mogą być razem w swojej samotności

6 (49-54) Julian Stern Więcej
5.

Narodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pierwsze przymiarki podsumowania działalności uczelni

18 (57-74) Józef Górniewicz Więcej
6.

Uniwersytet w Białymstoku jako uczelnia wiodąca i symbol wspólnoty wschodniego pogranicza

15 (75-89) Elwira Jolanta Kryńska Więcej
7.

Przemiany społeczno-ekonomiczno-kulturowe czynnikami warunkującymi powstanie i rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego na początku XXI wieku

15 (91-105) Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata Więcej
8.

Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – droga kieleckiego środowiska naukowego do uniwersytetu klasycznego

19 (107-125) Małgorzata Stawiak-Ososińska, Adam Massalski Więcej
9.

Droga do powstania Uniwersytetu Opolskiego

10 (127-136) Eleonora Sapia-Drewniak Więcej
10.

Uniwersytet Wrocławski jako spadkobierca lwowskiej nauki i kultury (1945–1952)

8 (137-144) Barbara Jędrychowska Więcej
11.

Nadgraniczność a kształtowanie się i funkcjonowanie zielonogórskiego środowiska naukowego

11 (145-155) Dariusz Dolański Więcej
12.

Historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania powstania Uniwersytetu Szczecińskiego

16 (157-172) Joanna Król Więcej
13.

Działalność naukowa i artystyczna uniwersytetów na rubieżach (analiza na podstawie danych z Systemu RAD-on)

22 (175-196) Alicja Korzeniecka-Bondar, Maria Czerepaniak-Walczak, Ewa Bochno Więcej
14.

Absolwenci uniwersytetu na rubieżach na rynku pracy

14 (197-210) Anna Murawska, Piotr Walkowiak Więcej
15.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej studentów uczestniczących w polsko-niemieckim projekcie współpracy transgranicznej

9 (213-221) Hubert Kupiec Więcej
16.

Transgraniczna współpraca studentów w rozwijaniu ich kompetencji społecznych

11 (223-233) Monika Zięciak Więcej
*

Introduction

4 (235-238) --- Więcej
17.

The claims in the frontier

7 (241-247) Flavia Stara Więcej
18.

To whom the university? For whom? Provinciality, peripherality and the frontiers

14 (249-262) Anna Gomóła Więcej
19.

On the vagueness of the frontier–centre dichotomy in selected universities

12 (263-274) Paulina Wężniejewska, Tomasz Leś, Jacek Moroz Więcej
20.

Beyond the lonely university – how universities can be alone together

6 (275-280) Julian Stern Więcej
21.

The birth of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and the first attempts at summarising operations of the university

19 (283-301) Józef Górniewicz Więcej
22.

The University of Białystok as the leading university and the symbol of the eastern frontier community

15 (303-317) Elwira Jolanta Kryńska Więcej
23.

Social, economical and cultural transformations as the factors determining the establishment and development of the University of Rzeszów at the beginning of the XXI century

17 (319-335) Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata Więcej
24.

From the Higher Teachers’ School to the Jan Kochanowski University in Kielce – the path of the Kielce scientific community towards a classical university

20 (337-356) Małgorzata Stawiak-Ososińska, Adam Massalski Więcej
25.

The path towards establishing the University of Opole

11 (357-367) Eleonora Sapia-Drewniak Więcej
26.

The University of Wrocław as the inheritor of the Lviv science and culture (1945–1952)

9 (369-377) Barbara Jędrychowska Więcej
27.

The frontier and development and operations of the scientific community of Zielona Góra

12 (379-390) Dariusz Dolański Więcej
28.

Historical, social and cultural background for establishing the University of Szczecin

17 (391-407) Joanna Król Więcej
29.

Scientific and artistic activities of frontier universities (the analysis based on data from the RAD-on System)

23 (411-433) Alicja Korzeniecka-Bondar, Maria Czerepaniak-Walczak, Ewa Bochno Więcej
30.

The frontier university graduates in the labour market.

14 (435-448) Anna Murawska, Piotr Walkowiak Więcej
31.

Developing emotional intelligence among students participating in the Polish-German cross-border cooperation project

9 (451-459) Hubert Kupiec Więcej
32.

Cross-border cooperation of students in developing their social competencies

10 (461-470) Monika Zięciak Więcej