Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
ZRÓŻNICOWANIE SYSTEMÓW OPŁAT ZA PRZEJAZD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO SIECI DROGOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Monika Bąk
Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Słowa kluczowe: opłaty drogowe eurowinieta interoperacyjność poboru opłat
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (9-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono kierunki polityki transportowej Unii Europejskiej w zakresie reformy systemu obciążeń użytkowników transportu za korzystanie z infrastruktury drogowej. Ponadto dokonano syntetycznej diagnozy systemów opłat w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej w sektorze przewozów ładunków. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania w zakresie elektronicznych opłat, jak również uwarunkowania i możliwości ich wdrażania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Future EU Transport Policy: ACEA Priorities, http://www.acea.be/publications/article/a-future-eu-transport-policy-acea-priorities.
2.Biała księga 1998, Uczciwe opłaty za użytkowanie infrastruktury. Etapowe podejście do ustalania opłat za infrastrukturę transportową w Unii Europejskiej, COM (98) 466.
3.Biała księga 2001, Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje, COM (2001) 370.
4.Biała księga 2011, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144.
5.Commission Staff Working Document Ex-post evaluation of Directive 1999/62/EC, as amended, on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures, European Commission, SWD (2013) 1 final, Brussels, 10.01.2013, http://ec.europa.eu/tr
6.Decyzja Komisji z 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych, Dziennik Urzędowy L 268/11, 30/10/2009.
7.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dziennik Urzędowy L 187, 20.07.1999.
8.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie, Dziennik Urzędowy L 166, 30/04/2004 P. 0124–0143.
9.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/38/WE z 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dziennik Urzędowy L 157/8, 9.06.2006.
10.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE z 27 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dziennik Urzędowy L 269/1, 14.10.2011.
11.Evaluation of the implementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995, Ricardo-AEA, TRT, Report for the European Commission: DG MOVE, January 2014, http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download. do?documentId=10296
12.External effects of transport, INFRAS and IWW. Study on behalf of UIC, Karlsruhe, Zürich, Paris 1995.
13.External costs of transport: accident, environmental and congestion costs in Western Europe, INFRAS and IWW. Study on behalf of UIC, Karlsruhe, Zürich, Paris 2000.
14.Kiwior Ł., Czech P., Barcik K., Toll collect – system poboru opłat drogowych działający na terenie Niemiec, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport,z. 72/2011.
15.Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS, BIP, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://bip.mir.gov.pl/Rejestry/Strony/Krajowy_Elektroniczny_Rejestr_Obszarow_EETS.aspx.
16.Ocena wpływu projektowanych zmian w systemie opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych na koszty przedsiębiorstw transportu drogowego w Polsce, ZMPD, Toruń–Warszawa 2010.
17.Road Haulage Charges and Taxes. Summary analysis and data tables 1998–2012, Discussion Paper No. 2013-8, International Transport Forum at the OECD, April 2013, http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201308.pdf.
18.Road pricing in Europe. Second version, RDV, April 2012, https://www.ereg-association.eu/.
19.Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
20.System poboru opłat viaTOLL, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir. gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/viatoll/strony/start.aspx.
21.Update of the Handbook on External Costs of Transport, Final Report, Ricardo/AEA, Report for the European Commission: DG MOVE, January 2014, http://ec.europa. eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf.
22.Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (podpisana przez Prezydenta), http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2184_u/$file/2
23.Wdrażanie krajowego systemu poboru opłat drogowych. Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 166/2013/P/12/080/KIN, Warszawa 2013.
24.Zielona księga 1995, W kierunku uczciwych i efektywnych cen w transporcie. Kierunki internalizacji kosztów zewnętrznych transportu w Unii Europejskiej, COM (95) 691.