Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
WYKORZYSTANIE LNG JAKO PALIWA ŻEGLUGOWEGO NA MORZU BAŁTYCKIM – PRZESŁANKI STOSOWANIA, KIERUNKI ROZWOJU ORAZ FORMY WSPARCIA

Autorzy: Maciej Matczak
Katedra Systemów Transportowych, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni
Słowa kluczowe: żegluga morska terminale i stacje bunkrowe LNG Morze Bałtyckie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (73-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W poniższym artykule przedstawiono podstawowe przesłanki stosowania, kierunki rozwoju oraz formy wsparcia dostępne w Unii Europejskiej dla procesu rozwoju technologii LNG wykorzystywanej do napędu statków morskich na Bałtyku. Wśród podstawowych przesłanek wskazano wymogi: regulacyjne (dyrektywa siarkowa), środowiskowe (ograniczenie emisji) i ekonomiczne (obniżenie kosztów konsumpcji paliwa). Opisano również proces rozwoju floty morskiej wykorzystującej napęd LNG, a także zaprezentowano działania realizowane w portach morskich Morza Bałtyckiego mające na celu rozwój sieci terminali i stacji bunkrowych LNG. W ostatniej części pracy odniesiono się do działań Unii Europejskiej wspierających tego rodzaju rozwiązania technologiczne zarówno w pracach studyjnych, jak i realnych inwestycjach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arolski E., LNG in Baltic Sea Ports II, BPO Conference, Ronne, Denmark 5.09.2014.
2.CMA CGM, Daewoo To Develop LNG-Powered Container Ship, http://shipandbunker.com/news/world/261288-cma-cgm-daewoo-to-develop-lngpowered-containership.
3.CO2 & Ship Transport emission Abatement by LNG, Valencia Port Foundation, Valencia 20.02.2014.
4.Costs and Benefits of LNG as Ship Fuel for Container Vessels, MAN Diesel & Turbo 2011.
5.Fjord Line to have an LNG terminal in Hirtshals, www.baltictransportjournal.com/denmark/fjord-line-to-have-an-lng-terminal-in-hirtshals,1677.html.
6.Haram H.K., LNG in Europe? ShortSea Shipping NORWAY, www.academia.edu.
7.Jansson P.O., Arolski E., LNG in the Baltic Sea Ports, INEA meetings, Brussels 9.07.2014.
8.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, COM (2013) 17 Final.
9.Maersk considers LNG as new fuel, http://shippingwatch.com/carriers/article6263287.ece.
10.Mohn H., An overview of compliance strategy of ship-owners in the SECA area, BPO Conference, Ronne 4.09.2014.
11.North European LNG Infrastructure Project. Appendix 2, Danish Maritime Authority, March 2012, TEN-T Project, 2010-EU-21112-S.
12.Riga – geographically and economically the most favorable place for LNG terminal construction, www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=41270.
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającej decyzję nr 661/2010/UE, DzU UE L 348/1, 20.12.2013.
14.Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, DzU UE L 348/12
15.Second IMO GHG Study 2009, IMO 2009.
16.Skangass builds LNG bunkering solution, www.skangass.com/index.cfm?id=408969.
17.The Ministry of Employment and the Economy granted EUR 65.2 million in three new LNG terminals, www.tem.fi/en/energy/press_releases_energy 89521_m=116057.
18.www.bunkerindex.com
19.www.ferc.gov/market-oversight/othr-mkts/lng/othr-lng-wld-pr-est.pdf.