Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
CELE , PRIORYTETY I ZADANIA ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH

Autorzy: Michał Pluciński
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: porty morskie planowanie i programowanie rozwoju
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (105-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę rozwoju portów morskich determinowanego zmiennością otoczenia. Scharakteryzowano główne założenia strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku. Omówiono zapisy Programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Wskazano cele i priorytety programu. Przedstawiono zadania inwestycyjne podejmowane w polskich portach morskich oraz w dostępie do nich od strony wody. Rozważania mają charakter opisowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowski M., Strategia od nowa pisana, „Namiary na Morze i Handel” 2007, nr 24.
2.Grzelakowski A.S., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012.
3.Klimek H., Program rozwoju portów morskich w Polsce, w: Współczesne problemy lądowo-morskich systemów transportowych, red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, InfoGlobMar, Gdańsk 2013.
4.Pluciński M., Identyfikacja celów i działań „Strategii rozwoju portów morskich do 2015roku”, w: Myśl morska w XXI wieku, red. M. Pluciński, D. Waldzińki, Zeszyty Morskie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Kołobrzeg 2007.
5.Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa 2013.
6.Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), MTBiGM, Warszawa 2012.
7.Raport z realizacji Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku, MTBiGM, Warszawa 2011.
8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych, DzU 2006, nr 206, poz. 1516.
9.Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, MGM, Warszawa 2007.
10.Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), MTBiGM, Warszawa 2012.
11.Szwankowski S., Tubielewicz A., Planowanie strategiczne w portach morskich, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk–Szczecin 1992.
12.Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w portach morskich. Globalizacja, integracja, prognozowanie, planowanie, strategie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004.
13.Uchwała Rady Ministrów nr 292 z 13 listopada 2007 r.
14.Zalecenie Komisji z 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty (Tekst mający znaczenie dla EOG), 2006/339/WE, L 125/38, 12.05.2006.