Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU JAKO WYZWANIE EKONOMICZNE

Autorzy: Dariusz Milewski
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Elżbieta Załoga
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój transport konflikty celów efekt trade-up
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (141-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono problematykę konfliktu celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Autorzy starali się udowodnić, że najskuteczniejszym sposobem realizacji tej koncepcji jest szukanie nie konfliktów, ale obszarów wspólnych interesów. Oprócz efektów „trade-off” można zaobserwować efekty „trade-up”. Można znaleźć wiele interesujących przykładów istnienia takiego zjawiska w praktyce, w sferze logistyki. Efekt ten oznacza, że cele, które zwykle stoją ze sobą w sprzeczności, mogą być osiągane jednocześnie. Idea „trade-up” została zaproponowana do rozwiązania dylematów zrównoważonego rozwoju. Problem ten przedstawiono na przykładzie transportu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń 2008.
2.Beckerman W., Pasek J., Justice prosperity and the environment, Oxford University Press, Oxford 2001.
3.Day C., Sector integration and sustainable development, Conference on Good Practice in Integration of Environment into Transport Policy, Brussels 2002.
4.Encyclical „Caritas in Veritate” [Charity in Truth] Pope Benedict XVI, Libreria Editrice Vaticana 2009, www.vatican.va/.../hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_pl.
5.Galbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludność, PWE; Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
6.Gawor L., Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy, „Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 1.
7.Grzelakowski A.S., Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej nr 31, Warszawa 2011.
8.Kukliński A., In search of new paradigms (selected papers 2001–2011), PTE, Warszawa 2013.
9.Maccubbin R.P., Staples B.L., Mercer M.R., Intelligent Transportation Systems Benefits and Costs: 2003 Update, Mitretek Systems, Washington, DC, May 2003.
10.Mączyńska E., Ekonomia a przełom cywilizacyjny. Pytania otwarte, „Studia Ekonomiczne” 2009, nr 3–4 [INE PAN].
11.Mączyńska E., Przemyślana przyszłość. W poszukiwaniu nowego paradygmatu – dzieło Antoniego Kuklińskiego, „Biuletyn PTE” 2013, nr 2 (61).
12.Milewska B., Możliwości zastąpienia relacji trade-off relacją trade-up w logistyce i produkcji, cz. 1, „Logistyka” 2005, nr 5.
13.Milewska B., Przykłady rozwiązań logistycznych osiągające efekt trade-up, „Logistyka” 1989, nr 2.
14.Pietrewicz J.W., Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
15.Report ‘Our common future’, UN World Commission on Environmental and Development, New York 1987.
16.Sachs J., Koniec z nędzą. Zadania dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
17.Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.