Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Autorzy: Joanna Drobiazgiewicz
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: technologie informacyjno-komunkacyjne one-stop-government administracja publiczna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (155-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Technologia ICT wywiera istotny wpływ na administrację publiczną i jest jednym z kluczowych elementów zwiększenia efektywności jej funkcjonowania. W niniejszym artykule ukazano rolę technologii informacyjno-komunkacyjnych (ICT) w rozwoju administracyjnych usług publicznych oraz poziom rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie Elektronicznej Platformy Usług Publicznych, która jest podstawowym elementem koncepcji one-stop-government.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.E-administracja w oczach internautów – 2013, Badanie przeprowadzone przez PBI na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
2.Modzelewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2009.
3.One-Stop Shop Plan 2013-18, Published by the State of Queensland (Department of Science, Information Technology, Innovation and the Arts), November 2013, www.qld. gov.au/dsitia/initiatives/one-stop-shop/.
4.Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2013.
5.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
6.The User Challenge Benchmarking, The Supply of Online Public Services,7th Measurement, September 2007, Capgemini, For: European Commission, Directorate General for Information Society and Media, http://ec.europa.eu.
7.Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów w Polsce w 2012 r., Badanie przeprowadzone przez PBS na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012. https://mac.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/12/PBS_MAC_Cyfryzacja_full_PL-2012.pdf.
8.Wrota – wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2002.
9.Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej, publikacja w ramach projektu „Klient w centrum uwagi administracji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, W
10.www.epuap.gov.pl.
11.Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.