Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
OGÓLNA KONCEPCJA DESTYNACYJNEJ OPTYMALIZACJI PRZEWOZÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KURIERSKICH

Autorzy: Andrzej Letkiewicz
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Słowa kluczowe: optymalizacja macierz pola decyzyjnego
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (183-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano ogólną koncepcję macierzy pola decyzyjnego optymalizacji tworzonego przez czynniki kwalitatywne (próg pewności informacji, system normprawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, umiejętności organizacyjne, możliwości techniczne, możliwości technologiczne) i czynniki kwantytatywne (zdolność finansowania działań optymalizacyjnych, wpływy finansowe, koszty funkcjonowania, korzyści finansowe), a następnie macierz tę przeniesiono na grunt przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie. Sprecyzowano czynniki kluczowe dla optymalizacji destynacyjnej przewozów kurierskich sprowadzające się do dotrzymywania terminów przewozów i właściwej kalkulacji kosztu jednostkowej pracy przewozowej identyfikowanego w układzie analizy realizowanej przy użyciu wskaźników techniczno-eksploatacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
2.Gomółka Z., Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa 2009.
3.Janowski M., Etyczny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw na polskim rynku usług kurierskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754, Problemy Transportu i Logistyki nr 21, Szczecin 2013.
4.Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
5.Mańkowski C., Synergia w logistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
6.Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
7.Tylżanowski R., Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 770, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 34, t. 1, Szczecin 2013.