Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
ZAGADNIENIE TOŻSAMOŚCI ROSZCZEŃ W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH (Uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013)

Autorzy: Dorota Ambrożuk
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: CMR zawisłość sporu tożsamość roszczeń rozporządzenie (WE) nr 44/2001
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (197-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 grudnia 2013 roku w sprawie C-452/12, Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV . Trybunał stwierdził m.in., że artykuł 71 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wykładni art. 31 ust. 2 CMR, zgodnie z którą powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego lub prawa lub wyrok ustalający nieistnienie stosunku prawnego lub prawa w jednym państwie członkowskim nie dotyczy tego samego roszczenia co powództwo regresowe wytoczone z tytułu tej samej szkody między tymi samymi stronami lub ich następcami prawnymi w innym państwie członkowskim. Autorka wskazuje na przekroczenie kompetencji Trybunału oraz negatywne skutki orzeczenia sprowadzające się do uniemożliwienia dochodzenia odszkodowania przeciwko przewoźnikowi ze względu na termin przedawnienia oraz zjawisko forum shopping .
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciszewski J., Konwencja z Lugano – komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
2.Demuth K., CMR – Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straβengüterverkehr, red. K.H. Thume, wyd. 3, Fachmedien Recht Und Wirtschaft 2013.
3.Dmowski S., Kołakowski K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–366, t. 1, red. K. Piasecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
4.Łopuski J., Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w prawach cywilnych i handlowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
5.Wesołowski K., Relacje między CMR a prawem unijnym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 644, Problemy Transportu i Logistyki nr 14, s. 279–295.
6.Wesołowski K., Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
7.Wesołowski K., W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny. Prawo przewozowe. CMR, ODDK, Gdańsk 2009.
8.Witz K., Autonomiczna wykładnia europejskiego prawa procesowego cywilnego – wprowadzenie i wyrok ETS z 6.12.1994 r. w sprawie C-406/92, The owners of cargo lately laden on board ship „Tatry” przeciwko The owners of the ship „Maciej Rataj”, „Europejski Prz