Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
WEWNĘTRZNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

Autorzy: Agnieszka Gozdek
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: uwarunkowania wewnętrzne przedsiębiorstwa przemysłowe potrzeby transportowe transport gospodarczy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (35-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę charakterystyki określonych potrzeb transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Specjalistyczny tabor oraz dobór technologii przewozu są dostosowywane do specyfiki istniejących i przewidywanych potrzeb transportowych oraz rodzaju ładunku. Potrzeby transportowe w przeciągu kilkudziesięciu lat zmieniały swój charakter. Analiza zasobów przedsiębiorstw przemysłowych jest niezbędna do określenia efektywnej strategii zarządzania. Analiza własnego transportu sprowadza się do określenia przydatności utrzymywania przez przedsiębiorstwo parku samochodowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2010.
2.Bąkowski W., Podstawy organizacji i zarządzanie w transporcie, WKiŁ, Warszawa 1987.
3.Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
4.Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
5.Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
6.Głuch J., Systemy transportowe, www.pg.gda.pl/~damjakow/wyklad_02.pdf.
7.Jedliński M., Time to Start the Logistics Games, w: The Contemporary Economy and Service Sector: In Search of Competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
8.Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych. Polska na tle Europy Środkowej, Raport Advisory, KMPG, Warszawa 2006.
9.Milewski D., Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych, Rozprawy i Studia T.CMXXIII (849),
10.Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
11.Mindur L., Metody, techniki i technologie w transporcie w budownictwie, Arkady, Warszawa 1992.
12.Mindur L., Transport w budownictwie, WKiŁ, Warszawa 1983.
13.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
14.Rachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 11, Warszawa–Kraków 2008, www.prace-kgp.up.krakow.pl.
15.Romanow P., Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2003.
16.Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
17.Technologia procesów przewozowych w transporcie samochodowym, red. E. Lissowska, WKiŁ, Warszawa 1975.
18.Technologie transportowe XXI w., red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2008.
19.Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
20.Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
21.Wolak-Tuzimek A., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
22.Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
23.Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.