Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
PERSPEKTYWY POWSTANIA GRUP PRODUCENCKICH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Autorzy: Joanna Piorunowska-Kokoszko
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Słowa kluczowe: grupa producencka łańcuch dostaw eksport
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (107-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono problematyce grup producenckich, a jego głównym celem jest przedstawienie zasad ich działania oraz wskazanie, jak włączenie grup producenckich do łańcucha dostaw może pomóc w rozwoju firm. W opracowaniu zaprezentowano dane z badań naukowców na temat działania grup producenckich oraz wyniki krótkiego badania ankietowego przeprowadzonego w branży meblarskiej mającego za zadanie wskazać zainteresowanie firm przedmiotowymi strukturami. Na podstawie uzyskanych danych ustalono, że istnieje potencjalne zainteresowanie przystąpieniem do grup producenckich oraz zidentyfikowano towarzyszące temu bariery.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aluchna M., Cygler J., Materna G., Witek-Hajduk M.K., Marciszewska E., Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
2.ARiMR, 7 mld zł wyniosły unijne inwestycje w grupy producenckie, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,18352674,arimr-7-mld-zl-wyniosly-unijne-inwestycje-w-grupy-producenckie.html#ixzz3mf3YkkyO.
3.Bartkowiak P., Domański J., Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych, w: Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, red. A. Ma
4.Branża meblarska: wzmocnienie polskich marek zwiększy eksport, PAP, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/branza-meblarska-wzmocnienie-polskich-marek-zwiekszy-eksport/1trdp (dostęp 28.12.2015).
5.Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
6.Gray K., Consortia, Buying Groups and Trends in Demand Aggregation, VP Corporate Strategy, Corporate United, 2002, www.instituteforsupplymanagement.org/files/Pubs/Proceedings/GrayEI.pdf.
7.Jayanth A., 50 Things to Know about the Country’s Largest GPOs, Leadersip&Management,18.07.2014, www.beckershospitalreview.com/hospital-management-administration/50-things-to-know-about-the-country-s-largest-gpos.html.
8.Knoben H., Sawinski M., Związki zakupowo-marketingowe w Niemczech, www.een.org.pl/index.php/rynek-wewnetrzny---spis/articles/zwiazki-zakupowo-marketingowe-w-niemczech.html.
9.Kolińska K., Doliński D., Grupowe zakupy materiałów jako sposób na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa, „Logistyka – Nauka” 2013, nr 5.
10.Lazarek M., Grupy marketingowe na rynku rolno-spożywczym województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Szczecin 2011.
11.Nawrocka A., Grupy zakupowe– szansa na tańszą energię, „Nowa Energia” 2010, nr 4 (15).
12.Raport Polskie Meble Outlook 2015, B+R Studio, Analizy rynku meblarskiego, s. 7, www.oigpm.org.pl/art/files/61.
13.Rutkowski K., Pozwól klientom napędzać łańcuch dostaw twojej firmy, raport z serii Nowe trendy zarządzania, suplement promocyjny do „Harvard Business Review Polska”, październik 2006.
14.Szczebiot-Knoblauch L., Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości wiejskiej, www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1078/original/21.pdf?1315294358.
15.Szeląg-Sikora A., Oleksy-Gębczyk A., Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_2_25.pdf.
16.Taylor D., Supply Chains: Manager Guide, Addison-Wesley Professional, Boston 2003.
17.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, DzU z 2013 r., poz. 1030.
18.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, DzU nr 88, poz. 983 z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – P rawo o stowarzyszeniach, DzU z 2011 r., nr 79, poz. 855.
20.Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, DzU z 1982 r., nr 32, poz. 217.
21.Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze, DzU z 2016 r., poz. 21.
22.Wilson A., Building a Successful Selling Organization: The Critical Path to Extraordinary Results, iUniverse, San Antonio, Texas 2005.
23.www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/biznes-kontakt/poszukiwane -grupy-sprzedazowe,3247894.
24.www.suwalki24.pl/mobile/article/1,_polska_wraca_do_komunizmu_ekonomia_sharing_w_natarciu#.