Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH PODRÓŻNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH

Autorzy: Dorota Ambrożuk
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: dochodzenie roszczeń podróżny zryczałtowane odszkodowanie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (155-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono problemy dochodzenia przez pasażerów roszczeń z tytułu zryczałtowanych odszkodowań, przewidzianych rozporządzeniami unijnymi. Wskazano nieprawidłowości w procesie wyznaczania organów odpowiedzialnych za egzekucję przestrzegania przepisów ww. rozporządzeń. Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy związane z dochodzeniem roszczeń z w w. tytułów zarówno przed odpowiednimi organami, jak i sądami. Problemy te wynikają z nieuwzględnienia w obowiązujących w Polsce procedurach sytuacji, w których kompetencja do rozstrzygania tej samej sprawy powierzona została różnym organom.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk D., Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób, w: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 362, Wrocław 2014.
2.Gospodarek J., Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Szczecin 2011.
3.Stec M., Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, w: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Okolskiemu, red. M. Modrzejewska, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010.
4.Stec M., Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, w: Rozprawy z prawa własności intelektualnej p
5.Stec M., O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.), w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedyk
6.Wesołowski K., Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej, w: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocław