Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.47-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (47) 2019
WSPÓŁDZIELENIE KOSZTÓW USŁUG NIEMATERIALNYCH W SPÓŁKACH POWIĄZANYCH – OGRANICZENIA PODATKOWE

Autorzy: Katarzyna Goyke ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) koszty podatkowe podmioty powiązane usługi niematerialne
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (25-37)
Klasyfikacja JEL: D23 H32 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

1 stycznia 2018 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zapis ograniczający możliwość zaliczenia w poczet kosztów podatkowych wydatków na niektóre usługi niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych. W konsekwencji, spółki powiązane nie mogą pomniejszyć dochodu podatkowego o niektóre poniesione koszty i tym samym płacą wyższy podatek dochodowy. Celem artykułu jest omówienie podatkowego ograniczenia w postaci limitowania kosztów usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, przedstawienie przyczyn i skutków wprowadzenia tej regulacji oraz stworzenie rekomendacji dla podmiotów powiązanych, których to ograniczenie dotyczy. Posłużono się metodą analizy przepisów i interpretacji podatkowych oraz publikacji dotyczących omawianego zagadnienia, a także wykorzystano doświadczenie zawodowe autorki. We wnioskach końcowych ujęto przykłady działań zalecanych w obliczu badanego problemu, m.in. analizę umów obowiązujących pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz nabywanie usług niematerialnych od podmiotów niepowiązanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aluchna, M. (2013). Kooperacja w grupach kapitałowych. W: J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M.K. Witek-
2.-Hajduk, G. Materna, Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania
3.prawne (s. 159–194). Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Gierusz, B., Martyniuk, T. (2016). Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi w regulacjach prawa
5.bilansowego i podatkowego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 78–93. DOI: 10.18559/SOEP.2016.11.6.
6.Grzybowski, T. (2018). Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r. – korekty systemowe czy kryzys konstrukcji? (wybrane
7.zagadnienia). Analizy i Studia CASP, 1 (5), 25–55.
8.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.436.2018.1.JKT z dnia 7
9.listopada 2018 r.
10.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP2-2.4010.455.2018.1.AG z dnia 5
11.Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP2-2.4010.404.2018.2.AM z dnia
12.26 października 2018 r.
13.Jagiełło, A. (2019). Podatnicy mają kłopot z limitem kosztów usług niematerialnych. Pobrane z: https://www.rp.pl
14.(16.08.2019).
15.Krifa-Schneider, H., Sattar, A. (2017). Multination corporations’ tax optimization strategies and European Union policies.
16.Proceedings of the Global Management Conference, France, 6–9.06.2017, s. 208–233.
17.Kutera, M. (2017). A model of aggressive tax optimization with the use of royalties. Journal of Economics and Management,
18.30 (4), 85–98. DOI: 10.22367/jem.2017.30.05.
19.Mesjasz, C., Szarucki, M. (2017). Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć. Studia Oeconomica Posnaniensia,
20.5 (9), 69–86. DOI: 10.18559/SOEP.2017.9.5.
21.Poszwa, M. (2018). Limitowanie kosztów w rachunku wyniku podatkowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
22.we Wrocławiu, 513, 315–322. DOI: 10.15611/pn.2018.513.29.
23.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
24.od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
25.przez osoby fizyczne z dnia 4.10.2017 r., druk nr 1878.
26.Safonova, M.F., Kalinina, I.N., Vasilieva, N.K., Bershitskiy, Y.I, Kiselevich, T.I. (2016). Methodology of Planning Tax
27.Expenses. International Journal of Economics and Financial Issues, Econjournals, 6 (4), 1550–1559.
28.Sikacz, H. (2011). Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
29.Szewc-Rogalska, A. (2006). Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 9,
30.653–659.
31.Toborek-Mazur, J. (2010). Holding jako podmiot rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
32.Ustawa z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. T.j. Dz.U. 2019 poz. 865.
33.Witczak, I. (2017). Dylematy podatkowego wyniku finansowego w spółce kapitałowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty
34.Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 341, 365–376.