Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.48-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (48) 2019
FOOD SHARING JAKO ELEMENT EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA W KONTEKŚCIE MARNOWANIA ŻYWNOŚCI

Autorzy: Emilia Drozłowska ORCID
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Marcin Sobieraj ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: żywność bezpieczeństwo żywnościowe food sharing ekonomia współdzielenia
Rok wydania:2019
Liczba stron:8 (17-24)
Klasyfikacja JEL: M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel artykułu: analiza głównych założeń nurtu food sharing i ocena szans jego rozwoju w kontekście redukcji ilości marnowanej żywności. Metodyka badań: analiza źródeł literaturowych, internetowych, statystycznych oraz danych udostępnionych przez inne instytucje, pozwalających na zestawienie ze sobą odpowiednich pojęć, definicji i danych. Wyniki: przeprowadzona analiza wskazuje na zauważalny i upowszechniający się w społeczeństwie trend, związany z ograniczeniem marnowania żywności, co jest potęgowane przez szerokie zastosowanie aplikacji internetowych. Wnioski: obecnie, w obliczu braku rozwiązania odnoszącego się do efektywnego systemu dystrybucji żywności (z regionów, gdzie jest ona marnowana, do krajów z jej niedoborem), food sharing ma szansę, by stać się ważnym elementem wspierającym redukcję ilości marnowanej żywności i zmiany świadomości społeczeństwa w zakresie powiązanych z tym zjawiskiem negatywnych skutków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszek, M. (2016). Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast. Ekonomia Społeczna, 1,
2.51−59.
3.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2013). Marnowanie żywności jako problem społeczny. Handel Wewnętrzny, 4 (345),
4.14−26.
5.Drozłowska, E. (2018). Problematyka marnowania żywności w Polsce − przegląd inicjatyw pozarządowych i społecznych.
6.Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań. Waleńczów: INTELLECT.
7.Eckhardt, G., Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All. Harward Business Review, 28 stycznia.
8.Pobrane z: https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all (11.05.2019).
9.Eurostat (2019).
10.Ganglbauer, E., Fitzpatrick, G., Subasi, Ö., Güldenpfennig, F. (2014). Think globally, act locally: a case study of a free food
11.sharing community and social networking. W: Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported
12.cooperative work & social computing. ACM (s. 911−921). Baltimore, MD, USA.
13.Karikari, I. (2014). Casserole Club. International Journal of Integrated Care (IJIC), 14, 145−152.
14.Kauf, S. (2018). Ekonomia Współdzielenia (Sharing Economy) jako narzędzie kreowania Smart City. Organizacja i Zarządzanie,
15.120, 141−151.
16.Michelini, L., Principato, L., IasevolI, G. (2018). Understanding food sharing models to tackle sustainability challenges.
17.Ecological Economics, 145, 205−217.
18.Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
19.4 (99), 38−48.
20.Privitera, D. (2016). Describing the collaborative economy: Forms of food sharing initiatives. Economic Science for Rural
21.Development Conference Proceedings, 43, 92−98.
22.Raport Federacji Polskich Banków Żywności (2016). Badania ankietowe dotyczące marnowania żywności w Polsce na
23.zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności.
24.Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Warszawa: EMKA.
25.Walsh, B. (2011). 10 ideas that will change the world. Today’s smart choice: don’t own share. Time, 17 marca. Pobrane z:
26.http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html (10.05.2019).
27.Zaman, A.U. (2015). A comprehensive review of the development of zero waste management: lessons learned and guidelines.
28.Journal of Cleaner Production, 91, 12−25.
29.www.cbos.pl (13.05.2019).
30.www.bankizywnosci.pl (4.05.2019).
31.www.rp.pl (10.11.2017).
32.www.facebook.com/FoodsharingPolska (12.11.2018).
33.www.foodsharing.de (10.11.2018).
34.www.reliefweb.int (3.05.2019).
35.www.zero-waste.pl (30.05.2019).
36.www.zwia.org (19.06.2019).