Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu

Autorzy: Elżbieta Załoga
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Unia Europejska rynek usług transportowych liberalizacja kabotaż
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:15 (301-315)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kabotaż drogowy jest jednym z najbardziej złożonych i trudnych problemów wspólnej polityki transportowej UE. Liberalizacja rynku kabotażowego jest procesem rozpoczętym w 1993 roku i dotychczas niezakończonym. Celem tego artykułu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień z zakresu regulacji kabotażu, rozwoju tego segmentu rynku w odniesieniu do ciężarowego transportu samochodowego, praktyki ograniczeń i wyłączenia ze wspólnych zasad w kontekście wyzwań jednolitej europejskiej przestrzeni transportu. Syntetycznie odniesiono się do aktualnego problemu zasad socjalnych pracy w transporcie.

Bibliografia

1.Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001.
2.Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2011, COM(2011)144.
3.Development and implementation of EU road cabotage, Study 2013, European Parlament, Brussels 2013.
4.Driving restrictions for heavy goods vehicles in the European Union, NEA, Zoetermeer 2010.
5.Dyrektywa (KE)1996/71 dotycząca oddelegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. Urz. UE L. 018.
6.Dyrektywa 2002/15 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.03.2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, Dz. Urz. UE L 80.
7.Eurostat, File: Structural business statistics for road freight transport enterprises (NACE 16024), 2012, www.europa.eu.
8.Report on the state of the EU road haulage market, Task B., EC, Brussels 2014.
9.Road freight cabotage 1999–2001, Statistics in focus, Eurostat, EC, Brussels 2003, www.europa.eu.
10.Road freight transport statistics – cabotage, Eurostat 2014, www.europa.eu.
11.Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.03.2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz. Urz. UE L.102.
12.Rozporządzenie Rady(EWG) nr 3118/93 z 25.10.1993 r. ustanawiające warunki wykonywania w państwie członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie, Dz. Urz. L 279 z 12.11. 1993.
13.Rozwój i wdrożenie unijnego kabotażu drogowego. Streszczenie. Analiza SDD, Eurostat 2012, IP/B/TRAN/FWG?2010-006/Loti/C1/SC3, Bruksela 2013, www.europa.eu.
14.Statistics in focus. Road freight cabotage 1999–2001, Eurostat, www. europa.eu.
15.Study on road cabotage in freight market, Final report, Ecorys, EC, Brussels 2005.
16.The construction and operation of the road freight transport market in Europe, Forum Paper 2009-1, ITF, Paris 2009.
17.Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie 13.12.2007 r., obowiązujący od 1.12.2009 r. , Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007 r. (Dz.U. 2009, nr 203, poz. 1569).
18.Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C. 326/1 z 26.10.2012 r., Tytuł VI, art. 90–100.
19.Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.