Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Analiza dekompozycyjna wzrostu emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego na przykładzie Polski i Rumunii

Autorzy: Agnieszka Gozdek
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Elżbieta Szaruga
Katedra Metod Ilościowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
Słowa kluczowe: transport samochodowy gazy cieplarniane LMDI
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (371-384)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono cele unijne z uwzględnieniem zmniejszenia emisji GHG, ze szczególnym uwzględnieniem transportu samochodowego i rekomendacji dotyczących tego celu. W dalszej kolejności przedstawiono kwerendę literatury, w której przytoczono badania oparte na metodzie LMDI i odnoszące się do emisji dwutlenku węgla. Kolejna część artykułu zawiera część empiryczną, w której ujęte są badania dla Polski i Rumunii, przedstawiające zmiany GHG w okresie 5-letnim (2008–2012) oraz roczne zmiany GHG w latach 2008–2012. W artykule określono zarówno źródła wzrostu GHG z transportu samochodowego, jak i czynniki je łagodzące.

Bibliografia

1.Ang B.W., The LMDI approach to decomposition analysis: a practical guide, „Energy Policy” 2005, vol. 33.
2.Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144 wersja ostateczna.
3.CO2 emissions from fuel combustion. Highlights, OECD, IEA, Paris 2014.
4.Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z 23.04.2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnotydotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009, s. 140.
5.Environment at a Glance 2013. OECD Indicators, OECD 2013.
6.Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp 12.06.2015).
7.Guo B., Geng Y., Frange B., Hao H., Liu Y., Chiu A., Uncovering China’s transport CO2 emissions patterns at the regional level, „Energy Policy” 2014, vol. 74.
8.Papagiannaki K., Diakoulaki D., Decomposition analysis of CO2 emissions from passenger cars: The case of Greece and Denmark, „Energy Policy” 2009, vol. 37.
9.The Routledge Handbook of Environmental Economics in Asia, red. S. Managi, Routledge, Abingdon & New York 2015.
10.Timilsina G.R., Shrestha A., Transport sector CO2 emissions growth in Asia: Underlying factors and policy options, „Energy Policy” 2009, vol. 37.
11.Transport. Spoiwo społeczeństwa i biznesu w UE, „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej” 2014, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/transport_pl.pdf (dostęp 12.06.2015).
12.Wang W.W., Zhang M., Zhou M., Using LMDI method to analyze transport sector CO2 emissions in China, „Energy” 2011, vol. 36.
13.Wu H-M., Xu W., Cargo Transport Energy Consumption Factors Analysis: Based on LMDI Decomposition Technique, „IERI Procedia” 2014, vol. 9.