Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich

Autorzy: Emilia Kuciaba
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa transport miejski logistyka miejska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (395-404)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Żegluga śródlądowa może stanowić alternatywę dla transportu samochodowego w obsłudze potrzeb transportowych miast. Przemawia za tym w szczególności lokalizacja miast nad rzekami, ale także narastające problemy z zatłoczeniem w miastach, niskie bezpieczeństwo transportu samochodowego oraz zamykanie centrów miast dla ruchu drogowego. Miasta europejskie stojące przez wyzwaniem postępującej urbanizacji, wzrastającego zapotrzebowania na transport towarów oraz zwiększenia natężenia ruchu drogowego mogą korzystać z potencjału transportu wodnego śródlądowego do zaopatrzenia handlu, wywozu odpadów, produkcji i dystrybucji. W tym aspekcie umacnia się rola portów śródlądowych w tworzeniu zielonej logistyki miejskiej. Jak pokazują omówione przykłady dobrych praktyk, rozwojowi żeglugi śródlądowej na obszarach miejskich, oprócz warunków infrastrukturalnych, sprzyjają ograniczenia administracyjne dotyczące transportu samochodowego, w tym zielone strefy w centrach miast, ograniczenie liczby miejsc rozładunku w miastach, czasu poruszania się pojazdów w centrach miast oraz wymagania dotyczące norm emisji spalin przez środki transportu samochodowego.

Bibliografia

1.Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, TRANS 102, Rada UE, Bruksela, 29.03.2011.
2.Joujevic M., Ndiaye A.B., Inland waterway transport for city logistics: a review of experiences and the role of local public authorities, w: Urban Transport XX, red. C.A. Brebbia, WIT Press, Southampton 2014.
3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej, Bruksela, KOM(2011) 650 wersja ostateczna.
4.Study on urban freight transport, European Commission, DG MOVE, MDS Transmodal Limited 2012, 210041R4 final report.
5.Wojewódzka-Król K., Inland water transport in the light of contemporary social and economic problems, Zeszyty Naukowe nr 37, Akademia Morska w Szczecinie 2014.
6.Witryna internetowa Green Port, www.greenport.com.
7.Witryna internetowa Logistics and Maritime Knowledge and Training Center,www.onthemosway.eu.