Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów

Autorzy: Dariusz Milewski
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: efekty skali koszty transportu efektywność ekonomiczna transport samochodowy
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (417-428)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono problem tz w. efektu skali w transporcie, zwłaszcza w trans porcie drogowym. W praktyce jest wiele czynników, wpływających na efektywność tej gałęzi gospodarki. W większości są to czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstw transportowych. Ich udział jest szczególnie wysoki w sektorze drogowym. Co więcej, bardzo trudno uzyskać korzyści skali z powodu ograniczonej ładowności pojazdów. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych determinant efektywności ekonomicznej transportu drogowego oraz czynników umożliwiających osiąganie korzyści skali.

Bibliografia

1.Grzelakowski A.S., Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej nr 31, Warszawa 2011.
2.Milewski D., Milewska B., The LOVOS system as a decision making process supporting tool in transport and logistics, Konferencja Międzynarodowa „Informační technologie v dopravě” INFOTRANS, Pardubice 21–22.09.2005.
3.Milewski D., Buras T., Uwarunkowania praktyczne w optymalizacji procesów dostaw przesyłek, „Logistyka” 2011, nr 4.
4.Milewski D., Kwarciński T., Wielkogabarytowe Zestawy Drogowe a rozwój transportu kombinowanego w Europie, 2013.
5.Milewski D., Wiśnicki B., Wpływ kosztów eksploatacji wielkogabarytowych zestawów drogowych na rynek transportowy w Polsce, w: Koszty i ceny w transporcie. Aspekty pragmatyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 814, Problemy Transportu i Logistyki nr 26, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2014, s. 84–94.
6.Milewski D., Optymalizacja wyboru sposobu przewozu przesyłek drobnych, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2011, nr 2.
7.US Chamber of Commerce. Land transport option between Europa and Asia, Washington 2010.
8.Wiśnicki B., Milewski D., Analysis of the market potential for transport using the longer and heavier vehicles in Poland, „Logistyka” 2014, nr 6.
9.Przepisy i konwencje Konwencja europejska z 1.07.1970 r. dotycząca pracy załóg pojazdów wykonywających międzynarodowe przewozy drogowe, Dz.U. 1999, nr 94, poz. 1087.
10.Rozporządzenie Ministra Transportu z 8.08.2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych, Dz.U. nr 151 z 28.08.2006 r.
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.03.2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.
12.Ustawa z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz.U. nr 92, poz. 879; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.12.2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat, Dz.U. z 19.01.2004 r.
13.Strony internetowe http://freightliner.com.pl.