Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu

Autorzy: Anna Mężyk
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki

Stanisława Zamkowska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Słowa kluczowe: ekonomika transportu uczelnia radomska dorobek naukowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (27-35)
Klasyfikacja JEL: Y90
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja działalności dydaktycznej i dorobku naukowego radomskiego ośrodka akademickiego w obszarze ekonomiki i organizacji transportu. Ośrodek powstał w związku z potrzebami kształcenia kadr dla transportu kolejowego na początku lat siedemdziesiątych, przy Wydziale Transportu uczelni radomskiej. Początkowo kształcono studentów w dwóch specjalnościach: organizacja i technika transportu kolejowego oraz sterowanie ruchem kolejowym. Nowe wyzwania wynikające z procesu transformacji systemowej i gospodarczej znalazły odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i naukowej radomskiej grupy ekonomistów transportu. Do początkowej problematyki związanej z transportem kolejowym oraz infrastrukturą transportu doszła problematyka przekształceń i zarządzania w transporcie miejskim, kolejowym i drogowym, a także zagadnienia rozwoju i kształtowania transportu regionalnego oraz logistyki i marketingu w transporcie. W artykule przedstawiono zainteresowania naukowe i dorobek osób, które współtworzyły radomski ośrodek ekonomiki transportu, przede wszystkim dr hab. Stanisławy Zamkowskiej i dr hab. Marianny Kotowskiej-Jelonek oraz ich wychowanków i doktorantów: dr. hab. inż. Tadeusza Dyra, dr hab. inż. Anny Mężyk, dr inż. Beaty Zagożdżon i dr. inż. Pawła Kozubka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Zamkowska S., Kotowska-Jelonek M. (1977). Podstawy ekonomiki transportu. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń. Skrypty Uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej nr 37. Kielce.
2.Zamkowska S., Kotowska-Jelonek M. (1982). Ekonomika transportu kolejowego. Skrypt. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
3.Zamkowska S. (1984). Odbudowa i funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce w latach 1944–1949. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
4.Zamkowska S. (1988). Inwestycje COP – geneza i realizacja do 1939 roku. Warszawa: PAX.
5.Zamkowska S. (1991). Rozwój transportu kolejowego Polski Ludowej 1944–1984. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
6.Kotowska-Jelonek M. (1994). Rola infrastruktury transportowej w procesie rynkowej transformacji polskiej gospodarki. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
7.Dyr T. (1996). Kształtowanie jakości pasażerskich usług transportowych. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
8.Mężyk A. (1999). Restrukturyzacja kolei europejskich. Wybrane przykłady. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
9.Zagożdżon B. (2001). Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
10.Dyr T. (2009). Czynniki rozwoju regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
11.Mężyk A. (2011). Uwarunkowania i efekty reform kolei. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
12.Kozubek P.R. (2012). Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
13.Dyr T., Kozubek P.R. (wyd. 1 – 2011, wyd. 2 – 2013). Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”.
14.Zamkowska S., Zagożdżon B. (2010). Podstawy logistyki. Radom: Politechnika Radomska.
15.Zamkowska S., Zagożdżon B. (wyd. 1 – 2011, wyd. 2 – 2015). Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.