Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T

Autorzy: Dorota Raben
Dorota Raben Consulting, Warszawa
Słowa kluczowe: port morski infrastruktura portowa przewozy intermodalne sieć TEN-T
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (177-184)
Klasyfikacja JEL: O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rozbudowy infrastruktury portów morskich jako warunku determinującego rozwój przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T. Na przykładzie portu morskiego w Gdańsku dokonano oceny zdolności przeładunkowej, która jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o rozwoju portu i kształtowania jego pozycji konkurencyjnej. Zagwarantowanie odpowiedniej przepustowości infrastruktury dostępowej do portu zarówno wodnej, jak i lądowej, w przypadku planowania rozwoju portów jako inkubatorów korytarzy transportowych, wymaga koordynacji rozbudowy infrastruktury portowej przez zarządy portów oraz operatorów portowych z zarządcami infrastruktury drogowej i kolejowej na zapleczu portów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga (2011). Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska, 28.3.2011.
2.KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
3.Bozarth, C., Handfield, R.B. (2007). Kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami. Gliwice: Helion.
4.Ficoń, K. (2010). Logistyka morska, statki, porty, spedycja. Warszawa: Bel Studio.
5.Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE.
6.Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Sieci transeuropejskie: W kierunku podejścia zintegrowanego” (TEN/298). Dz. Urz. C 204, 9.08.2008.
7.Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) (2013). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
8.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. Dz. Urz. L 348/1, 20.12.2013.
9.Semenov, I.N. (2004). Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Tom II. Szczecin: Politechnika Szczecińska.
10.Semenov, I.N. (red.) (2008). Zintegrowane łańcuchy transportowe. Warszawa: Difin.
11.Stokłosa, J., Cisowski, T., Erd, A. (2014). Terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury sprzyjające rozwojowi łańcuchów transportu intermodalnego. Logistyka, 3, 5991–5999.
12.Wronka, J. (2013). Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 778. Problemy Transportu i Logistyki, 22, 23–53.