Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych

Autorzy: Maria Trojanek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Izabela Rącka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości drogi inwestycje infrastruktura transportowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (185-195)
Klasyfikacja JEL: R11 R33 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem niewystarczającej, przestarzałej, o odpowiedniej jakości infrastruktury transportowej, a niekiedy jej braku dotyczy wielu polskich miast i wpływa negatywnie zarówno na konkurencyjność polskich obszarów miejskich wobec miast Europy Zachodniej, jak i na brak motywacji ludności do zmiany stylu życia na zdrowszy i bardziej ekologiczny w kontekście wykorzystywanych środków transportu. Jednym z warunków poprawy sytuacji transportowej jest budowa dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną miast oraz przyspieszą ich rozwój gospodarczy. W pracy przedstawiono problemy pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod drogi, na przykładzie Kalisza. W grupie celów operacyjnych miasta w strategii rozwoju miasta na lata 2014–2020 (cel strategiczny: Kalisz – funkcjonalne miasto) znalazła się poprawa dostępności zewnętrznej i jakości infrastruktury transportowej, przejawiająca się w budowie nowych dróg, w tym obwodnic miasta w ciągu dróg krajowych, obwodnic wewnętrznych, jak również w zwiększeniu jakości infrastruktury drogowej już istniejącej, zapewnieniu dogodnych miejsc parkingowych, budowie spójnej infrastruktury rowerowej. Zarysowany kierunek jest kontynuacją wcześniej obowiązującej strategii miasta, której jednym z celów strategicznych było kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego, między innymi poprzez dbałość o środowisko naturalne i podejmowanie szeroko pojętych działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej. Kluczową częścią opracowania jest wskazanie poziomu i struktury wydatków Kalisza związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowy infrastruktury technicznej po 2000 roku. Na tle uwarunkowań prawnych przedstawiono dwie najbardziej znaczące formy pozyskania nowych terenów: negocjowana przez obie strony transakcji umowa kupna-sprzedaży oraz przejęcie nieruchomości z mocy prawa za słusznym  odszkodowaniem, a także wskazano korzyści i straty związane z zastosowaniem tych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodo, A. (2008). Samorząd terytorialny: system prawnofinansowy. Warszawa: LexisNexis.
2.Button, K., Daito, N. (2014). Sharing Out the Costs of a Public-Private Partnership. Applied Economics Letters, 21 (4–6), 383–386.
3.Chrabąszcz, K. (2012). Cechy regionalne a rozwój krajowej infrastruktury drogowej na przykładzie autostrady A4. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania, 20 (1), 39–47.
4.Duensing, D.E. (2009). Haleakala Highway: Bringing the World to Maui. Journal of Pacific History, 44 (3), 303–324.
5.Fazlagić, J.A. (2002). Czy Polska potrzebuje autostrad? Zeszyty Naukowe Katedry Usług. Working Papers, 2.
6.Haughton, G., McManus, Ph. (2012). Neoliberal Experiments with Urban Infrastructure: The Cross City Tunnel, Sydney. International Journal of Urban and Regional Research, 36 (1), 90–105.
7.He, L., Duchin, F. (2009). Regional Development in China: Interregional Transportation Infrastructure and Regional Comparative Advantage. Economic Systems Research, 21 (1), 3–22.
8.Hełdak, M., Stacherzak, A., Kazak, J. (2012). Zobowiązania gminy wynikające z planu miejscowego w zakresie budowy dróg. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (4), 89–100.
9.Ivanova, E., Masarova, J. (2013). Importance of Road Infrastructure in the Economic Development and Competitiveness. Economics & Management, 18 (2), 263–274.
10.Mickiewicz, P. (2011). Budowa dróg krajowych w polskich województwach jako uwarunkowanie zarządzania rozwojem regionalnym. Współczesne Zarządzanie, 1, 42–51.
11.Nourzad, F., Greenwold, D.N., Yang, R. (2014). The Interaction Between FDI and Infrastructure Capital in the Development Process. International Advances In Economic Research, 20 (2), 203–212.
12.Urrunaga, R., Aparicio, C. (2012). Infrastructure and Economic Growth in Peru. CEPAL Review, 107, 145–63.
13.Walsh, J., Amponstira, F. (2013). Infrastructure Development and the Repositioning of Power in Three Mekong Region Capital Cities. International Journal of Urban and Regional Research, 37 (3), 879–893.
14.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. nr 115, poz. 741, z późn. zm.
15.Ustawa z 13.10.1998 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz.U. nr 133, poz. 872, z późn. zm.
16.Ustawa z 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U. nr 80, poz. 721, z późn. zm.
17.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. nr 207, poz. 2109, z późn. zm.