Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Charakter prawny aktów staranności odbiorcy w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów

Autorzy: Dorota Ambrożuk
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: akty staranności umowa przewozu dochodzenie roszczeń
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (195-202)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczących tak zwanych akt.w staranności umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika za szkody w przesyłce i wynikające z op.źnienia w przewozie. W opracowaniu wskazano na istotę akt.w staranności i ich charakter na gruncie poszczeg.lnych przepis.w regulujących umowę przewozu krajowego i międzynarodowego. Sformułowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do przyszłej polskiej regulacji umowy przewozu. Autorkapostuluje rezygnację ze skutku materialnoprawnego zaniechania akt.w staranności w postaci wygaśnięcia roszczeń. Wyraża przekonanie, że akty staranności powinny być unormowane wyłącznie na płaszczyźnie dowodowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Białkowski, M. (2014). Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkód powstałych w związku z leczeniem. Palestra, 3–4, 115–125.
3.Clarke, M.A. (2009). Internatonal Carriage of Goods by Road: CMR. London: informa.
4.Dolecki, H. (2008). Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym. Warszawa: PWN.
5.Godlewski, J. (2007). Przepisy ujednolicone o umowie przewozu towarów kolejami (CIM). Gdynia: Wyd. Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
6.Górski, W. (1983). Umowa przewozu. Warszawa: Wyd. Prawnicze.
7.Jesser-Huβ, H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht. München: C.H. Beck, Franz Vahlen.
8.Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar. München: C.H. Beck.
9.Messent, A., Glass, D. (2000). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road. London, Hong Kong: Lloyd’s of London Press Ltd.
10.Morawski, L. (1980). Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie. Studia Prawnicze, 1–2, 217–241.
11.Ruhwedel, R.H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch.
12.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
13.Wesołowski, K. (1995). Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
14.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Wesołowski, K., Ambrożuk, D., Dąbrowski, D. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Warszawa: Wolters Kluwer.