Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Studium analityczne terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce dla lat 2010-2014 w aspekcie ekologicznych wymogów zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Izabela Dembińska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: infrastruktura drogi terenochłonność gospodarka przestrzenna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (139-150)
Klasyfikacja JEL: L92 N74 Q01 Q24 Q51 R14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2010–2014, z podziałem na poszczególne województwa. W części teoretycznej, na podstawie przeglądu literatury, zdefiniowano pojęcie terenochłonności infrastruktury drogowej. Wskazano główne czynniki determinujące wskaźnik terenochłonności dla dróg ekspresowych i autostrad. W części empirycznej, na podstawie danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego, obliczono wskaźnik terenochłonności dla dróg ekspresowych i autostrad. Wskaźnik wyrażono w km2 oraz jako udział procentowy powierzchni dróg ekspresowych i autostrad w powierzchni danego województwa. Tłem dla rozważań, zarówno części teoretycznej, jak i części praktycznej, są ekologiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktualizacja planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Operat zagospodarowania przestrzennego (2006). Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
2.Badyda, A.J. (2010). Zagrożenie środowiskowe ze strony transportu. Nauka, 4.
3.Gronowicz, J. (2004). Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Poznań–Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
4.Mazur, E. (1999). Terenochłonność transportu. Na przykładzie wybranych krajów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dz.U. z 15.02.2002 r., nr 12, poz. 116.
6.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. z 14.05.1999 r., nr 43, poz. 430.
7.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. z 3.08.2000 r., nr 63, poz. 735.
8.Transport – wyniki działalności 2010 (2011). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
9.Transport – wyniki działalności 2011 (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
10.Transport – wyniki działalności 2012 (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
11.Transport – wyniki działalności 2013 (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
12.Transport – wyniki działalności 2014 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.