Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Przesłanki i narzędzia promocji transportu wodnego śródlądowego w Unii Europejskiej

Autorzy: Elżbieta Załoga
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport wodny śródlądowy polityka Unii Europejskiej promocja
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (323-333)
Klasyfikacja JEL: M31 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport wodny śródlądowy stanowi ważny sektor aktywności gospodarczej UE. Charakteryzuje się cechami, które w warunkach dobrze rozwiniętych dróg wodnych pozwalają na konkurencję z gałęziami transportu lądowego, w zakresie kosztów eksploatacyjnych, jak i zewnętrznych. W rozwoju gospodarczym UE opartym na koncepcji zrównoważonego rozwoju transport wodny śródlądowy otrzymuje istotne wsparcie promocyjne w dokumentach politycznych oraz rozmaitych narzędziach o charakterze finansowym. W artykule przedstawiono aktualnie podejmowane działania promocyjne odnośnie do transportu wodnego śródlądowego w UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual report 2016. Inland navigation in Europe. Market Observation, CNNR. Pobrano z: www.ccnr.org.
2.Biała księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). Bruksela: Rada Unii Europejskiej.
3.EU Energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2009 (2009). EC.
4.EU transport in figures. Statistical pocketbook 2015. Pobrano z: www. europa.eu.
5.European funding database on inland waterway transport. Pobrano z: www.naiades.info/funding.
6.Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej, Informacja o wynikach kontroli (2014). Warszawa: NIK.
7.Greening transport = reduce external costs. Executive summary (2012). Paris: UIC. Pobrano z: www.cer,be.
8.Guidelines for measuring and managing CO2 emission from freight transport operations (2011). ECTA, Cefik. Pobrano z: www.cefik.org.
9.http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2015/pb2015-section22.xlsx.
10.Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej (2014). Warszawa: NIK.
11.Komunikat Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z 10 stycznia 2007 r. – europejska polityka energetyczna. COM(2007)1 końcowy.
12.Komunikat Komisji w Sprawie promocji żeglugi śródlądowej „NAIADES” – Zintegrowany Europejski Program działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej, COM (2006) 6 final.
13.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, W kierunku wysokiej jakości śródlądowego transportu wodnego NAIADES II. COM (2013) 623 final, Bruksela.
14.Europejska polityka energetyczna, COM (2007)1 wersja ostateczna.
15.Platina 2 – Report on the evaluation of the users’ needs serving as input to working group on Financial Instruments. Work Package 2 Innovation and fleet (2016). Pobrano z: ec.europa.eu.
16.Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. (24.10.2014). Bruksela: Rada Europejska.
17.Road transport: Reducing CO2 emissions from vehicles, EC. Pobrano z: www.europa.eu.
18.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/1017 z 25.06.2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Pobrano z: www. europa.eu.
19.Transport policy. COP21: United for climate, EC. Pobrano z: www.europa.eu.
20.Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 roku (2015). Warszawa: GUS.
21.Ustawa z 2002 roku o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, Dz.U. 2002 r., nr 1999, poz.1672.
22.Załoga, E., Rusak, M. (2010). Ocena funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej w latach 2002–2010. Propozycje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie Funduszu. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie.