Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Transgraniczna turystyka medyczna w kontekście regulacji prawnych

Autorzy: Małgorzata Sztorc
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Słowa kluczowe: turystyka medyczna prawo w turystyce dyrektywa transgraniczna świadczenia zdrowotne ochrona zdrowia na terenie Unii Europejskiej
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (121-132)
Klasyfikacja JEL: H51 I11 I18 K33 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie sektor usług turystycznych stanowi jedną z dynamicznie rozwijających się dziedzin życia społecznego. Turystyka spełnia wiele funkcji determinujących konsekwencje jej rozwoju. Za kluczową wśród nich uznaje się funkcję zdrowotną, której realizacją zajmuje się m.in. turystyka medyczna. Wyróżnia się ona, spośród innych form turystyki, połączniem podróży w celach zdrowotnych oraz turystycznych. Postępujący proces globalizacji, innowacyjne technologie w inżynierii medycznej oraz jednakowy dostęp do świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej, przyczyniły się do powstania nowych perspektyw w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej oraz świadczenia specjalistycznych usług medycznych. Znaczne koszty usług medycznych w krajach rozwiniętych, odległe terminy planowanych zabiegów, długi czas oczekiwania na wykonanie świadczenia oraz wzrastający popyt na profesjonalne usługi medyczne, wynikające z postępującego procesu starzenia się społeczeństw spowodowały, iż w 2011 r. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę koordynującą prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na prawa, które przysługują turyście korzystającemu ze świadczenia medycznego poza granicami własnego państwa. Metodę badawczą stanowiła analiza treści koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy transgranicznej. W artykule wskazano także na postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE, którego wyroki przyczyniły się do wdrożenia zasad transgranicznej opieki medycznej w państwach Wspólnoty Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Björnberg, A. (2017). Euro Health Consumer Index 2016. France: Health Consumer Powerhouse Ltd.
2.Chew, Y. T., Darmasaputra, A. (2015). Identifying research gaps in medical tourism. W M. Kozak, N. Kozak, Destination Marketing: An International Perspective, 110-142. London: Taylor & Francis Group Ltd.
3.Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodification. Tourism Management, 43, 1-13.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24. UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dz. U.UE L088 z 4 kwietnia 2011.
5.Jarman, H., Greer, S. (2010). Cross-border trade in health services: Lessons from the European Laboratory. Health Policy, 94 (2), 158-163.
6.Kłosiński, K. A., Masłowski, A. (2005). Globalizacja sektora usług w Polsce. Warszawa: PWE.
7.Knowles, T., Dimitrios, D. Joudallah Bey, E.-M. (2004). The globalization of tourism and hospitality: a strategic perspective. London: Thomson.
8.Krowicka, A., Pitera-Czyżowska, E. (2004). Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: CeDeWu.
9.Lee, K. (2000). Globalization and Health: An Introduction. London: Palgrave MacMillan.
10.Lunt, N. i Carrera, P. (2010). Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad. Maturitas, 66 (1), 27-32.
11.Lunt, N., Carrera, P. (2011). Systematic review of web sites for prospective medical tourists. Tourism Review, 66, 57-67.
12.Oczkowska, R. (2013). Międzynarodowa ekspansja pzredsiębiosrtw w warunkach globalizacji. Motywy-strategie-tendencje. Warszawa: Difin.
13.Rosenmöller, M., McKee, M., Baeten, R. (2006). Patient Mobility in the European Union. Learning from Experience, European Observatory. Copenhagen: The Cromwell Press, Trowbridge, Wilts.
14.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U. L 166, 30.04.2004, p.1 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
15.Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku Dz. U. WE L 149 z 5 lipca 1971 . (brak daty). w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
16.Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. Dz.u. L 74 z 27 marca 1972 dotyczące wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek.
17.Rozporządzenie Rady (EWG) nr 874/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.
18.Stephano, R.-M., Edelheit, J. (2017). 2016-2017 Global Buyers Survey Medical Tourism. Florida: Global Healtcare Resources.
19.Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja: strategia
20.i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
21.Szybkie, A. (2007). Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego we Wspólnocie Europejskiej. Polityka Społeczna, 11-12, 14-23.
22.Śmigielska, G. (2014). Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego. Zeszyty Naukowe nr 832, Problemy Zarzadzania Finansów i Marketingu nr 34, 197-206.
23.Świątkowski, A. M. (2006). Karta Praw Społecznych Rady Europy. Warszawa: C.H. Beck.
24.Turystyka w 2014. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
25.Turystyka w 2015. (2016).Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
26.Turystyka w 2016 . (2017 ). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
27.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 326/49
28.z 26.10.2012 r.
29.Trendy w polskiej ochronie zdrowia. (2017). Warszawa: PwC.
30.Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014 poz. 1491.
31.Wnukiewicz-Kozłowska, A. (2014). Charakterystyka dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011,24/UE,. Medium Dolnośląska Izba Lekarska, 2, 56-67.
32.Yücel, R., Dagdelen, O. (2010). Globalization of Markets, Marketing Ethics and Social Responsibility. Business, Management and Economics "Globalization - Today, Tomorrow", 61-76.