Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. Zagadnienia wybrane

Autorzy: Patryk Piątkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnik kolejowy ryzyko;
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (175-183)
Klasyfikacja JEL: G22 K13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zagadnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. Autor wskazując na wielość podmiotów sektora kolejowego wyodrębnił z powyższego systemu przewoźnika kolejowego przy wskazaniu na akty prawne regulujące jego działalność. Dokonano również analizy ryzyka towarzyszącego działalności podmiotów świadczących kolejowe usługi przewozowe. Kluczowym problemem poruszanym w artykule jest analiza aktów prawnych – zarówno krajowych, jak i wspólnotowych, w zakresie uregulowania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gołąb, Ł. (2009), Sektorowy organ regulacyjny w zakresie transportu kolejowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 19-32.
2.Jedynak, M., Młynarski, S., Sowa, A. (2015), Ryzyko i jego miary w transporcie kolejowym, Logistyka, 6, 1071-1085.
3.Kowalewski, E. (1994), Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego, W: A. Wąsiewicz (red.)Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. 2, Bydgoszcz.
4.Kowalewski, E., Mogilski, W.W., Ziemiak, M.P. (2015), Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych
5.w Polsce, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1, 5-70.
6.Mańka, A. (2014), Analiza ryzyka w transporcie szynowym – metoda FMEA i dobre praktyki jej stosowania, Logistyka, 6, 7058-7067.
7.Mogilski, W. W. (1997), Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, Prawo Asekuracyjne , 10 (1), 13-31.
8.Piątkowski, P. (2017), Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3, 25-37.
9.Piątkowski, P. (2017), Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. W: A. Komorowski (red.), Transport kolejowy 2017 : przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, red. Arkadiusz Komorowski, 248-261, Warszawa.
10.Pieriegud, J. (2015), Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4 (1), 69-89.
11.Stasikowski, R. (2013), Transport kolejowy. Analiza administracyjnoprawna, Warszawa.
12.Willett, A. H. (1901), The Economic Theory of Risk and Insurance, Columbia.