Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ALTERNATYWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Autorzy: Tadeusz Dyr
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Przemysław Misiurski
Politechnika Opolska

Małgorzata Kozłowska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój napędy alternatywne efektywność inwestycji
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (41-51)
Klasyfikacja JEL: Q01 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku zakłada stworzenie systemu transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, zaspokajającego gospodarcze, społeczne i ekologiczne potrzeby społeczeństwa oraz sprzyjającego budowaniu zintegrowanego społeczeństwa i konkurencyjnej Europy. Istotnym instrumentem tej polityki jest zastosowanie alternatywnych paliw i napędów w środkach transportu publicznego. W artykule przedstawiono stosowane w transporcie publicznym paliwa i napędy alternatywne. Omówiono założenia metodyczne oceny efektywności finansowej inwestycji związanych z pozyskiwaniem środków transportu publicznego z napędem alternatywnym oraz wyniki oceny dla wybranych napędów alternatywnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bowen, R.M., Burgstahler, D., Daley, L.A. (1987). The Incremental Information Content of Accrual Versus Cash Flows.The Accounting Review, 4 (62), 723–747.
2.Brito, T.L.F., Moutinho dos Santos, E., Galbieri, R., Medeiros Costa, H.K. de (2017). Qualitative Comparative Analysisof Cities That Introduced Compressed Natural Gas to Their Urban Bus Fleet. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 71, 502–508. DOI: 10.1016/j.rser.2016.12.077.
3.Cooper, E., Arioli, M., Carrigan, A., Lindau, L.A. (2014). Exhaust Emissions of Transit Buses: Brazil and India Case Studies. Research in Transportation Economics, 48, 323–329. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.059.
4.Dyr, T. (2018). Solaris – lider na rynku autobusów miejskich w Polsce. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1–2 (19), 18–25. DOI: 10.24136/atest.2018.001.
5.Dyr, T., Kozubek, P.R. (2013). Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”.
6.Dyr, T., Misiurski, P. (2016). Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego. Problemy Transportu i Logistyki, 3 (35), 19–28. DOI: 10.18276/ptl.2016.35-02.
7.Economides, M.J., Wood, D.A. (2009). The State of Natural Gas. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 1 (1), 1–13. DOI: 10.1016/j.jngse.2009.03.005.
8.Florio, M. (2006). Cost–benefit Analysis and the European Union Cohesion Fund: On the Social Cost of Capital and Labour. Regional Studies, 40 (2), 211–224. DOI: 10.1080/00343400600600579.
9.Florio, M. (2014). Applied Welfare Economics. Cost–Benefit Analysis of Projects and Policies. New York: Routledge.
10.Gerbec, M., Samuel, R.O., Kontić, D. (2015). Cost Benefit Analysis of Three Different Urban Bus Drive Systems Using Real Driving Data. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 41, 433–444. DOI: 10.1016/j.trd.2015.10.015.
11.Hairuddin, A.A., Yusaf, T., Wandel, A.P. (2014). A Review of Hydrogen and Natural Gas Addition in Diesel HCCI Engines. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32, 739–761. DOI: 10.1016/j.rser.2014.01.018.
12.Karavalakis, G., Hajbabaei, M., Jiang, Y., Yang, J., Johnson, K.C., Cocker, D.R., Durbin, T.D. (2016). Regulated, Greenhouse Gas, and Particulate Emissions from Lean-Burn and Stoichiometric Natural Gas Heavy-Duty Vehicles on Different Fuel Compositions. Fuel, 175, 146–156. DOI: 10.1016/j.fuel.2016.02.034.
13.Komunikat (2013a). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych.Bruksela: Komisja Europejska. COM 017 final.
14.Komunikat (2013b). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno--Społecznego i Komitetu Regionów. Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach. Bruksela: Komisja Europejska. COM 913 final.
15.Lajunen, A. (2014a). Energy Consumption and Cost-Benefit Analysis of Hybrid and Electric City Buses. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 38, 1–15. DOI: 10.1016/j.trc.2013.10.008.
16.Lajunen, A. (2014b). Fuel Economy Analysis of Conventional and Hybrid Heavy Vehicle Combinations Over Real--World Operating Routes. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 31, 78–84. DOI: 10.1016/j.trd.2014.05.023.
17.Maráková, V., Dyr, T., Wolak-Tuzimek, A. (2016). Factors of Tourism’s Competitiveness in the European Union Countries. E a M: Ekonomie a Management, 19 (3), 92–109. DOI: 10.15240/tul/001/2016-3-007.
18.Miles, J., Potter, S. (2014). Developing a Viable Electric Bus Service: The Milton Keynes Demonstration Project. Research in Transportation Economics, 48, 357–363. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.063.
19.Ministerstwo Gospodarki (2015). Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Warszawa. Pobrane z: http://bip. me.gov.pl/node/24670 (20.04.2018).
20.Mishan, E.J. (1971). The Postwar Literature on Externalities: An Interpretative Essay. Journal of Economic Literature, 1 (9), 1–28.
21.Nadaletti, W.C., Cremonez, P.A., de Souza, S.N.M., Bariccatti, R.A., Belli Filho, P., Secco, D. (2015). Potential Use of Landfill Biogas in Urban Bus Fleet in the Brazilian States: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 277–283. DOI: 10.1016/j.rser.2014.08.052.
22.Nanaki, E.A., Koroneos, C.J., Xydis, G.A., Rovas, D. (2014). Comparative Environmental Assessment of Athens Urban Buses-Diesel, CNG and Biofuel Powered. Transport Policy, 35, 311–318. DOI: 10.1016/j.tranpol.2014.04.001.
23.Romejko, K., Nakano, M. (2017). Portfolio Analysis of Alternative Fuel Vehicles Considering Technological Advancement, Energy Security and Policy. Journal of Cleaner Production, 142 (Part 1), 39–49. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.09.029.
24.Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98 (5, Part 2), S71–S102. DOI:10.1086/261725.
25.Rusak, Z. (2016). Tytuł International Bus of the Year dla new Solarius Urbino electric. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 7–8 (17), 12–20.
26.Sartori, D., Catalano, G., Genco, M., Pancotti, C., Sirtori, E., Vignetti, S., Del Bo, C. (2014). Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic Appraisal Tool for Cohesion Policy 2014–2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
27.Shirazi, Y., Carr, E., Knapp, L. (2015). A Cost-Benefit Analysis of Alternatively Fueled Buses with Special Considerations for V2G Technology. Energy Policy, 87, 591–603. DOI: 10.1016/j.enpol.2015.09.038.
28.Stiglitz, J.E. (2000). Economics of the Public Sector. New York–London: W.W Norton & Company.
29.Stocchetti, A., Volpato, G. (2010). In Quest for a Sustainable Motorisation: the CNG Opportunity. International Journal of Automotive Technology and Management, 1 (10), 13–36. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJATM.2010.031454.
30.Štreimikienė, D., Mikalauskas, I. (2015). Internalization of External Costs in Lithuania and Poland. Journal of International Studies, 8 (3), 50–61.
31.Turrio-Baldassarri, L., Battistelli, C.L., Conti, L., Crebelli, R., De Berardis, B., Iamiceli, A.L., Gambino, M., Iannaccone, S. (2006). Evaluation of Emission Toxicity of Urban Bus Engines: Compressed Natural Gas and Comparison with Liquid Fuels. Science of The Total Environment, 355 (1), 64–77. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2005.02.037.
32.Wang, J. (2015a). Barriers of Scaling-Up Fuel Cells: Cost, Durability and Reliability. Energy, 80, 509–521. DOI: 10.1016/j.energy.2014.12.007.
33.Wang, J. (2015b). Theory and Practice of Flow Field Designs for Fuel Cell Scaling-Up: A Critical Review. Applied Energy, 157, 640–663. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.01.032.
34.White Paper (2001). European Transport Policy for 2010: Time to Decide – White Paper. Brussels: Commission of the European Communities. COM 370 final.