Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
SKUTKI DOFINANSOWANIA ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Autorzy: Mikołaj Tomaszyk
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: Poznańska Kolej Metropolitalna Zintegrowane Węzły Przesiadkowe Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (137-151)
Klasyfikacja JEL: R41 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest rozwiązanie problemu badawczego – jakie mogą być dziś skutki dofinansowania budowy lub przebudowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie aglomeracji poznańskiej. Na podstawie postawionych pytań autor przedstawia dane pozwalające na sformułowanie wniosków podsumowania ważnego etapu inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych z punktu widzenia wdrożenia kolei aglomeracyjnej funkcjonującej pod nazwą Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bul, R. (2017). Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny, 9, 11–19.
2.Bul, R., Kaczmarek, T. (2014). Społeczne uwarunkowania rozwoju kolei metropolitalnej w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
3.Czubiński, R. (2017). Jak mierzyć funkcjonalność węzłów przesiadkowych? Pobrane z: http://www.transport-publiczny. pl/wiadomosci/jak-mierzyc-funkcjonalnosc-wezlow-przesiadkowych-56552.html (10.02.2018).
4.Koncepcja (2014). Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie poznańskiego węzła kolejowego.
5.Plan operacyjny wdrożenia opracowanej koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie kolejowe
6.PWK. Warszawa: WYG Consulting.
7.Koncepcja 2030 (2011). Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. M.P. 2012, poz. 252.
8.Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015). Pobrane z: https://www.miir.gov.pl/media/8282/Krajowa_Polityka_Miejska_ projekt_27_08_2015.pdf (20.11.2017).
9.Master Plan (2018). Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Pobrane z: http://www.kolej.metropoliapoznan.pl/strona_glowna (20.11.2017).
10.Mikuła, Ł., Kaczmarek, T. (2016). Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych UAM.
11.Ofiarski, Z. (2012). Dotacja celowa jako kategoria źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W: L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian (s. 276–288). Białystok: Temida.
12.Rychlewski, J. (2011). Kolej metropolitalna w strategii rozwoju metropolii poznańskiej. W: A. Krych (red.), Nowoczesny transport publiczny w obszarach zurbanizowanych (s. 198–211). Poznań: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
13.Rychlewski, J. (2017). Rola planowanej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań: Stowarzyszenie Metropolia Poznań (materiały konferencyjne).
14.Strategia ZIT (2015). Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Pobrane z: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/strategia-zit (12.12.2016).
15.Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
16.Thiem, J., Mikołajczyk, M., Maćkowiak, A., Kempa, B., Popławski, M., Thiem, J. (2014). Badania i opracowanie planu transportowego aglomeracji poznańskiej. Poznań: Biuro Inżynierii Transportu, Millward Brown.
17.Tomaszyk, M. (2016). Zabezpieczenie potrzeb komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Poznańskiej – organizacja, zarządzanie, inwestycje, propozycje zmian. W: J. Konieczny, R. Kamprowski (red.), Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Ochrona ludności i ratownictwo (s. 539–560). Inowrocław–Poznań: Oficyna Wydawnicza Garmond.
18.Tomaszyk, M. (2017). Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Polityka i Społeczeństwo, 3 (15), 32–56. Ustawa (2010).
19.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.
20.WRPO (2013). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2013–2020. Pobrane z: http://wrpo.wielkopolskie.pl/ (20.10.2017).
21.Zasady PKM (2015). Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Pobrane z: http://www.kolej.metropoliapoznan.pl/zasady-poznanskiej-kolei (20.11.2017).