Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
RYNEK ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH NA TLE USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH

Autorzy: Maciej Szambelańczyk
WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.
Słowa kluczowe: elektromobilność pojazdy elektryczne rynek
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (105-111)
Klasyfikacja JEL: K23 O13 O25 O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena polskiego otoczenia regulacyjnego (w szczególności ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) pod kątem rynku ładowania pojazdów elektrycznych. Punktem wyjścia jest próba zdefiniowania pojęcia „elektromobilności”. W dalszej części artykułu poddano analizie pojęcie rynku z perspektywy uwarunkowań prawnych dla rozwoju rynku ładowania pojazdów. Przedstawione w artykule rozważania prowadzą do wniosku, że posługiwanie się pojęciem „rozwoju rynku elektromobilności” albo „rynku pojazdów elektrycznych” jest swego rodzaju uproszczeniem. Na przykładzie usługi ładowania pojazdów w ogólnodostępnych stacjach ładowania widać bowiem, że w kontekście uregulowań ustawowych wyróżnić można wiele rynków, z których każdy może być przedmiotem odrębnych badań naukowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dz. Urz. EU L 307/1.
2.Europejski plan naprawy gospodarczej (2018). Bruksela: Komisja Europejska. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0800&from=EN (8.10.2018).
3.Grauers, A., Sarsini, S., Karlstrom, M. (2013). Why Electromobility and What Is It? W: B. Sanden (red.), Systems Perspective on Electrity (s. 10–21). Göteborg: Chalmers University of Technology. Pobrano z: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/211430/local_211430.pdf#page=1&zoom=auto,-107,377 (8.10.2018).
4.Gravelle, H., Rees, R. (1992). Microeconomics. London: Longman.
5.Janczewski, J. (2017). Determinanty rozwoju elektromobilności. Wybrane kwestie. Zarządzenie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2 (25), 205–219.
6.Mruk, H. (red.) (2003). Analiza rynku. Warszawa: PWE.
7.Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce (2017). Warszawa: Ministerstwo Energii. Pobrano z: http://bip.me.gov.pl/files/upload/26453/Plan%20Rozwoju%20Elektromobilno%C5%9Bci.pdf (7.10.2018).
8.Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). Bruksela: Komisja Europejska. Pobrano z: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf (8.10.2018).
9.Pokrzywniak, J., Szambelańczyk, M. (2018). Umowa o ładowanie pojazdów elektrycznych. Aspekty cywilnoprawne i regulacyjne. W: W. Drożdż (red.), Elektromobilność w rozwoju miast (s. 49–58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Rosenbaum, E.F. (2000). What is a Market? On the Methodology of a Contested Concept. Review of Social Economy, 4 (58), 455–482. Pobrano z: https://pdfs.semanticscholar.org/c706/6a6d9d561efc5a6463b4fc8878dc943c9957.pdf.
11.Solek, A. (2005). Pojęcie rynku w teorii ekonomii i w polityce antymonopolowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 686, 41–54.
12.Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017). Warszawa: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrano z: https://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf (8.10.2018).
13.Ustawa z dnia 11stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dz.U. 2018, poz. 317, 1356.