Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
WYKORZYSTANIE SYMULATORÓW POJAZDÓW TRAKCYJNYCH W SZKOLENIU MASZYNISTÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W POLSCE

Autorzy: Arkadiusz Drewnowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport kolejowym symulatory pojazdów trakcyjnych
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (33-41)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię wykorzystania symulatorów pojazdów trakcyjnych w trans- porcie kolejowym. Jego celem jest zaproponowanie rozwiązań, które powinny być przyjęte w regulacjach prawnych w transporcie kolejowym w Polsce. Na podstawie analizy rozwiązań przyjętych w transporcie lotniczym zaproponowano wprowadzenie zmian w regulacjach i przepisach w transporcie kolejowym, dzięki którym stworzony zostanie spójny i kompleksowy system kształcenia maszynistów przy wykorzystaniu symulatorów kolejowych pojazdów trakcyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa 2007/59/WE z 23.10.2007 w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy
2.i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty. Dz.U. WE L 315 z 3.12.2007.
3.Instrukcja przygotowania i doskonalenia zawodowego oraz przeprowadzania egzaminów dla pracowników zatrudnionych
4.w „Przewozach Regionalnych” Sp. z o.o. na stanowiskach bezpośrednio i pośrednio związanych z prowadzeniem
5.i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzący pojazdy kolejowe – regulacja wewnętrzna, (2015).
6.Kolej na symulatory – symulatory na kolej (2015). Warszawa: Instytut Kolejnictwa.
7.Kozuba, J. (2013). Selected aspects of forming pilot situational awareness. Dęblin: WSOSP.
8.Leszczyński, R. (2000). System selekcji kandydatów do Sił Powietrznych. Dęblin: WSOSP.
9.Pielach, R. (1994). Imitatory kierowania samolotami w kształtowaniu nawigatorów wojskowych. Dęblin: WSOSP.
10.Rozporządzenie 881/2004/WE z 29.04.2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową. Dz.U. L 164 z 30.04.2004.
11.Rozporządzenie 290/2012 z 30.03.2012 zmieniające rozporządzenie 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne
12.i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem
13.216/2008. Dz.U. L 100 z 5.04.2012.
14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10.02.2014 w sprawie licencji maszynisty. Dz.U. 2014, poz. 211.
15.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10.02.2014 w sprawie świadectwa maszynisty. Dz.U. 2014, poz. 212.
16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 23.10.2014 w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów
17.oraz kandydatów na maszynistów. Dz.U. 2014, poz. 1566.
18.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19.12.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa
19.maszynisty. Dz.U. 2017, poz. 2430.
20.Urząd Transportu Kolejowego. Pobrane z: https://www.utk.gov.pl/ (10.07.2018).
21.Ustawa z 28.03.2003 o transporcie kolejowym. Dz.U. 2013, nr 86, poz. 789, z późn. zm.