Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ REGIONALNYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSCE

Autorzy: Arkadiusz Drewnowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport kolejowy transport kolejowy pasażerski transport regionalny regionalizacja przewozów pasażerskich
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (31-41)
Klasyfikacja JEL: R40 R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecny kształt rynku regionalnych przewozów pasażerskich transportem kolejowym w Polsce znacząco różni się od sytuacji z 2001 roku, kiedy dominującym podmiotem była państwowa spółka PKP Przewozy Regionalne. Dzięki dotychczasowej reformie tych przewozów osiągnięto wiele pozytywnych efektów, w tym przede wszystkim usamorządowienie, czyli przejęcie odpowiedzialności za organizację i finansowanie tych przewozów przez samorządy wojewódzkie. Żeby jednak reformę można było uznać za zakończoną, trzeba rozwiązać jeszcze wiele problemów. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę funkcjonujących kolejowych pasażerskich przewoźników regionalnych oraz wskazano podstawowe problemy dalszego rozwoju związane m.in. z przyszłością spółki Przewozy Regionalne, funkcjonowaniem spółek samorządowych, wdrożeniem efektywnej organizacji tych przewozów w regionach oraz wejściem w życie IV pakietu kolejowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji (2001). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.
2.COM 370, 12.09.2001 r.
3.Biała Księga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego
4.i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich. COM 144, 28.03.2011
5.r.
6.Engelhardt, J. (2014). Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce – fakty i mity. Logistyka, 2, 40–50.
7.Grad, B. (2012). Regionalne przewozy pasażerskie w procesach dostosowania do standardów europejskich. Radom: Wydawnictwo
8.Politechniki Radomskiej.
9.Pietrzak, O. (2015). Systemy transportu pasażerskiego w regionach – funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój. Szczecin: Akademia
10.Morska w Szczecinie.
11.Rosik, P. (red.). (2017). Multimodalna dostępność transportem publicznym w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego
12.Zagospodarowania PAN.
13.Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych
14.w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)
15.nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Dz. Urz. UE 315 z 3.12.2007.
16.Taylor, Z., Ciechański, A. (2017). Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki
17.spójności UE. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
18.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zm.