Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.46-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE

Autorzy: Marcin Rabe
Centrum Zarządzania w Energetyce, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport kolejowy zrównoważony rozwój
Rok wydania:2019
Liczba stron:9 (19-27)
Klasyfikacja JEL: Q10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie znaczenia kolejowej infrastruktury transportowej jako elementu zrównoważonego rozwoju kraju. W opracowaniu przedstawiono stan transportu kolejowego w Pol- sce oraz analizę założeń projektu Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, skie- rowanego do konsultacji przez Ministerstwo Infrastruktury 9 listopada 2018 roku. Badania, których wyniki przedstawiono w opracowaniu, prowadzone były metodą reprezentacyjną zgodnie z posta- nowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie sprawozdań statystycznych. W 2017 roku transportem kolejowym przewie- ziono ogółem 239,5 mln ton ładunków, o 7,6% więcej niż w 2016 roku. Pomimo że wyniki badań z roku na rok są coraz lepsze dla transportu kolejowego, nie mogą być w pełni satysfakcjonujące. Udział przewozów ładunków w rynku kolejowym powinien być zdecydowanie większy. Projekt Strategii zrównoważonego rozwoju transportu zakłada w latach 2015–2030 wzrost transportu dro- gowego minimum o 196 mln ton, a transportu kolejowego o minimum 30 mln ton, czyli 6,5-krot- nie mniej niż transportu samochodowego. Zrównoważenie kosztów infrastruktury kolejowej z in- frastrukturą samochodową jedynie w niedużym stopniu może poprawić konkurencyjność kolei. Nieodzowne jest więc podjęcie takich działań niezwiązanych z opłatami w transporcie kolejowym, które poprawią konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu samochodowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz, M. (2017). Kolej musi wpisywać się w założenia polityki zrównoważonego rozwoju. Kurier Kolejowy, 26 października.
2.Barcik, J, Czech, P. (2010). Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat – Cześć 2. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 68, 13–18.
3.Bujak-Szwaczka, B., Kolas, P. (2010). Rozwój zrównoważony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
4.GUS (2018). Transport – wyniki działalności w 2017 r. Warszawa – Szczecin: GUS.
5.Guszczak, B. (2014). Rozwój transportu kolejowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Logistyka, 3, 2293–2303.
6.Kościk, B. (2007). Bioenergetyka podkarpacka. Jarosławiec: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
7.Koźlak, A. (2010). Ekonomika transportu, teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Nowak, I., Zielaskiewicz, H. (2009). Makrologistyka, Logistyka, 5.
9.OECD (2011). Towards Green Growth. Paris: OECD.
10.ONZ (2015). Przekształcanie naszego świata. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030, ONZ
11.Pichola, I. (2012). Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050. Ministerstwa Gospodarki i Forum Odpo-wiedzialnego Biznesu.
12.SRT (2018). Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030. Ministerstwo Infrastruktury, 9 listopada 2018.
13.The Global Competitiveness Report 2009–2010 (2010). Geneva: World Economic Forum.
14.Żak, J. (2009). Podstawowe obszary działań logistycznych. Transport. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Lo-
15.gistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.