Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.46-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
UWARUNKOWANIA UTWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

Autorzy: Beata Meyer
Uniwersytet Szczeciński

Grażyna Rosa
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport system rowerowy obszar metropolitalny
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:10 (49-58)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono uwarunkowania wdrożenia idei systemu roweru metropolitalnego1 w Szcze- cińskim Obszarze Metropolitalnym. Rozważania przeprowadzono na podstawie wyników badań wtórnych na tle zmian, które zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstw transportowych i są jednocze- śnie szansą rozwoju mobilności w miastach. Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań utwo- rzenia i rozwoju systemu roweru metropolitalnego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym na podstawie doświadczeń międzynarodowych i krajowych. W realizacji celu posłużono się metodą desk research, uwzględniając dostępną literaturę oraz wyniki badań wtórnych dotyczących systemu roweru metropolitalnego opublikowane przez Szcze- ciński Obszar Metropolitalny, co stwarza nowe możliwości dla modelowania mobilności w mia- stach i obszarach metropolitalnych. Jako obszar badawczy przyjęto terytorium Polski ze szczegól- nym uwzględnieniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dębowska-Mróz, M., Lis, P., Szymanek, A., Zawisza, T. (2017). Rower miejski jako element systemu transportowego w mia-stach. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18 (6), 1173–1182.
2.Dybalski, J. (2016). Szczecin z nowym, rozbudowanym rowerem Bike_S. Pobrane z: https://www.transport-publiczny.pl/ wiadomosci/szczecin-z-nowym-rozbudowanym-rowerem-bikes-52711.html (15.08.2016).
3.gs24.pl (2014). Bike_S, szczeciński rower miejski: Jak się rejestrować i jak korzystać. Zobacz plusy i minusy systemu. Po-brane z: https://gs24.pl/bike_s-szczecinski-rower-miejski-jak-sie-rejestrowac-i-jak-korzystac-zobacz-plusy-i-minusy-systemu-wideo-zdjecia/ga/4967562/zd/7841192 (15.08.2016).
4.Kłos-Adamkiewicz, Z., Załoga, E. (2017). Miejski transport zbiorowy, Kształtowanie wartości usługi dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności. Warszawa: BEL Studio.
5.Kos, B., Krawczyk, G., Tomanek, R. (2018). Modelowanie mobilności w miastach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Krysiuk, C., Brdulak, J., Banak, M. (2015). Mobilność i komunikacja w miastach polskich. Technika Transportu Szynowego, 12, 881–886.
7.Meyer, B., Sawińska, A. (2018). Kierunki rozwoju szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21 (1), 34–42.
8.Koncepcja budowy systemu Szczecińskiego Roweru Metropolitalnego, Eu-Consult Spółka z o.o., Gdańsk, http://www.som.
9.szczecin.pl/chapter_104027.asp?soid=847F3B59F202420FA892250D4A11139F (01.12.2018).
10.Ranking systemów rowerów miejskich 2018. Pobrane z: https://www.dadelo.pl/blog/systemy-rowerow-miejskich/ (1.12.2018).
11.Rowerowy ranking polskich miast 2018. Które miasto jest najbardziej przyjazne rowerzystom? Pobrane z: https://www.mori-zon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018/ (2.12.2018).
12.Urban Mobility. Shifting towards Sustainable Transport Systems. European Parliamentary Research Service, EU, Brussels 2014. Pobrane z: http://www.europparl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/538224/EPRS_IDA(2014)538224_ REV1_EN.pdf (10.11.2017).